Od miesiąca sierpnia poruszający się ulicą Zamkową napotykają na trudności spowodowane pracami związanymi z przebudową urządzeń komunalnych i nawierzchni. Na pocieszenie możemy jedynie powiedzieć, że tak jak wszystko co złe kiedyś się kończy, tak też jeszcze w miesiącu październiku nastąpi zakończenie prowadzonych robót i dotychczasowe problemy pójdą w zapomnienie.

Nasza ulica Zamkowa jest drogą powiatową zarządzaną przez Starostwo Powiatowe i zgodnie z obowiązującym prawem winna być utrzymywana i modernizowana przez powiat, którego budżet obciążony między innymi obowiązkiem utrzymania szkolnictwa średniego i szpitala powiatowego nie jest w stanie utrzymywać i modernizować wszystkich podległych mu dróg. Dlatego biorąc pod uwagę fakt, że zamieszkują przy niej mieszkańcy Skoków, Rada Miejska Gminy Skoki, podobnie jak to już robiła w przypadku innych dróg tego typu (ul. Rakojedzka i ul. Parkowa) ustosunkowała się pozytywnie do wniosku Starostwa w sprawie partycypacji Gminy Skoki przy przebudowie tej drogi. Partycypacja Gminy w wysokości 500.000,00 zł, przy ogólnym koszcie przebudowy ul. Zamkowej wynoszącym 1.071.052,25 zł pozwoliła Starostwu na ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy robót. W rezultacie wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe z miejscowości Cieśle koło Rogoźna przystąpił do realizacji zadania, w ramach którego dokonuje modernizacji i rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz budowy chodników i ułożenia nowej nawierzchni bitumicznej.

Niezależnie od w/w robót, a równolegle z nimi, na ul Zamkowej wykonywane są też prace związane z przebudową podległej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Skokach sieci wodociągowej. Zgodnie z planem modernizacji sieci wodociągowej i wymianą rur azbestowo cementowych na rury PCV w ramach prac przygotowawczych, już w m-cu sierpniu na zlecenie Zakładu Wodociągów, Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc wykonał pod ul. Zamkową 6 przejść z rur ochronnych pod przyłącza wodociągowe.