W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 19 czerwca odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne, poświęcone omówieniu wyników analizy Miasta i Gminy Skoki  na podstawie której wyznaczony został obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.  

Spotkanie prowadziła Joanna Gradomska, która w imieniu firmy Grupa BST, przygotowującej na zlecenie urzędu Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2023, przedstawiła prezentację wyjaśniającą czym jest rewitalizacja, jaki jest sposób jej przeprowadzania zarówno formalny jak i praktyczny, a także jakie efekty można osiągnąć po jej realizacji.

Po omówieniu wyników diagnozy głos oddano przybyłym mieszkańcom, którzy wyrazili swoją opinię, przedstawili lokalne potrzeby, wskazywali również na problemy i trudności dnia codziennego. Dominującymi zagadnieniami poruszonymi przez zebranych było zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia, problemy osób niepełnosprawnych w pokonywaniu istniejących barier architektonicznych oraz zachowanie zieleni. Wszystkie kwestie problemowe, zgłoszone podczas spotkania zostały zanotowane przez prowadzących spotkanie i zostaną przeanalizowane na etapie prac nad dokumentem.

Kolejne konsultacje z mieszkańcami odbędą się w sierpniu, kiedy to przedstawione zostaną szczegóły dotyczące planowanych inwestycji i działań ,,miękkich” z obszaru rewitalizacji.