MOŻNA ZRZUCAĆ ŚCIEKI

Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości objętych projektem „Kanalizacja obszaru Puszcza Zielonka i okolic” – etap I i III na terenie gminy Skoki

mogą rozpocząć zrzut ścieków do wybudowanej kanalizacji sanitarnej i likwidować dotychczasowe zbiorniki bezodpływowe.

PODŁĄCZENIA TO OBOWIĄZEK

Przypominamy, że przełączenie do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 
jest obowiązkiem
wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z póź. zm.) Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych

JAK SIĘ PRZYŁĄCZYĆ?

W celu  dokonania czynności skutkujących skutecznym podłączaniem konieczne jest:

  • podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków ze spółką Aquanet,
  • wykonanie na własny koszt instalacji wewnętrznej łączącej budynek z przyłączem zakończoną studzienką na terenie posesji podłączenia spółce Aquanet,
  • zgłoszenie do Aquanet terminu rozpoczęcia zrzutu ścieków.

UWAGA: Wszystkie umowy na odprowadzanie ścieków zawarte przed uruchomieniem kanalizacji (w latach 2011-2015) zachowują swoją ważność.

Posiadający takie umowy zobowiązani są do dokończenia procedury przyłączenia po przez realizację czynności wymienionych w pkt 2) i 3) powyżej,

OSOBY NIE POSIADAJACE PODPISANEJ UMOWY  mogą uzyskać informacje na temat stanu załatwiania sprawy, uzyskać druki wniosków i wszelkie inne informacje
w Biurze Związku pod adresem:

  • ZWIĄZEK MIEDZYGMINNY „PUSZCZA ZIELONKA” w Murowanej Goślinie, Nowy Rynek 8, Biuro Obsługi  – Pani Agnieszka Ogrodnik
    tel.: 512 844 133 lub 61 81 14 142. 

KONTROLE LEGALNOŚCI

Prowadzone będą kontrole legalności podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej (zawarcia umowy, podłączenia nieruchomości i zgłoszenia rozpoczęcia zrzutu ścieków).

DECYZJA NAKAZUJĄCA PRZYŁĄCZENIE

W przypadku odbiorców, którzy nie dopełnią obowiązku przyłączenia nieruchomości Wójt może wszcząć postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Wykonanie takiej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późń. zm.), w którym to postępowaniu w pierwszej kolejności może zostać nałożona grzywna w celu przymuszenia w jednorazowej kwocie do 10 000 zł, a w całości sięgająca kwoty
nawet 50 000 zł, a w ostateczności przyłączenie do sieci kanalizacyjnej zostanie wykonane w ramach wykonawstwa zastępczego na koszt właściciela nieruchomości.

W oparciu o dane Działu Technicznego ZMPZ opracował: Stefan Ogorzałek