Gmina Skoki, w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projektu grantowego pn.: „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnejpozyskała kolejny grant na zakup 32 szt. komputerów, które za pośrednictwem szkół podstawowych z terenu Gminy użyczone zostaną na czas epidemii 32 uczniom niemającym warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym (w tym 16 uczniom z ubogich  rodzin wielodzietnych).

Wartość dofinansowania: 91 200 zł

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020

„Zdalna Szkoła w Gminie Skoki”
 Gmina Skoki, w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projektu grantowego pn.:  „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, pozyskała grant na zakup 25 szt. komputerów, które za pośrednictwem szkół podstawowych z terenu Gminy użyczone zostaną na czas epidemii 25 uczniom  niemającym warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Po zakończeniu epidemii i powrocie do standardowych zajęć w szkołach, komputery wrócą na stan szkół i będą wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych.

Wartość dofinansowania: 70.000 zł

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu

27 kwietnia Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przekazał Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach 25 szt. komputerów.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020

„Informatyka się liczy!”

Gmina Skoki uczestniczy w projekcie pn.: „Informatyka się liczy!”
nr RPWP.08.01.04-30-0002/19,
dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8: Edukacja
Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera z Poznania,  która pełni rolę „Partnera Wiodącego” projektu, oraz z: Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza z Jabłkowa,  Gminą Mosina, Gminą Stęszew, Stowarzyszeniem Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi z Zimina.

Dofinansowanie pozyskano za pośrednictwem Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które jest Instytucją Pośredniczącą w rozdysponowaniu środków UE  przeznaczonych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 30.06.2022r.

Celem projektu jest do 30.06.2022 r. :
– n
abycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 444 uczniów (222 K i 222 M) ze szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznania tj.:
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicz w Skokach,
Szkoły Podstawowej w Jabłkowie z oddziałami filialnymi w Rejowcu i Lechlinie,
Publicznej Szkoły z Oddziałami Przedszkolnymi w Ziminie,
Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
Szkoły Podstawowej w Pecnej,
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach,
Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Krośnie,
Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie,
Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Wielkopolski w Jeziorkach,
Szkoły Podstawowej w Stęszewie,
Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie,

nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez 21 nauczycieli (17 K; 4 M) z w/w szkół,
wykorzystanie przez w/w szkoły pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć, doposażonych w ramach projektu.

Grupa docelowa: 580 osób, tj. 26 nauczycieli (21K; 5M), 554 uczniów (277K; 277M), 15 szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznania.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

 • zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych
  i informatycznych;
 • działania popularyzujące matematykę i informatykę;
 • szkolenia dla nauczycieli z zakresu matematyki i informatyki oraz kompetencji społecznych i wychowawczych;
 • działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

W każdej szkole objętej wsparciem stworzona zostanie PRACOWNIA PROGRAMOWANIA wyposażona w komplet pomocy do nauki programowania.

Opis zajęć dla uczniów zaplanowanych w ramach projektu:

MATEMATYCZNE POTĘGI – koło matematyczne dla uczniów uzdolnionych z materiału wykraczającego poza podstawę programową, rozwijające ich umiejętności i wiedzę, przygotowujące do konkursów/olimpiad matematycznych itp. Rozwój kompetencji matematycznych.

MATEMATYCZNE GRY i ZABAWY (dla uczniów I-III) – kształtowanie kompetencji matematycznych, stosowanie matematyki w praktyce i podstaw rachowania, poprzez przyjazne i atrakcyjne dla uczniów gry planszowe i zabawy. Wprowadzenie gier urozmaici metodę nauczania, przełamuje bierne przekazywanie wiedzy.

ZAKODUJ TO – zajęcia z programowania dla uczniów klas I-III, nauka programowania w formie zabawy z użyciem różnorodnych pomocy dydaktycznych, dzięki którym dzieci poznają języki i sposoby kodowania w sposób przystępny dla najmłodszych. Zajęcia stanowić będą solidną podstawę do rozwoju umiejętności informatycznych i programistycznych
na kolejnych etapach edukacji.

INFORMATYCZNY START UP – zajęcia informatyczne dla uczniów klas IV-VIII połączone z nauką programowania poprzez wykorzystanie różnych środowisk programistycznych np. SCRATCH, KoduLab, App Inventor, programowanie stron www, grafik komputerowych itp. Rozwój kompetencji TIK.

MATEMATYCZNE SOS – zajęcia dla uczniów klas VIII, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, a dla klas młodszych zajęcia wyrównawcze z matematyki. Rozwój kompetencji matematycznych.

IT FESTIWAL – całodniowy festiwal naukowy w każdej szkole, łączący w sobie atrakcje z dziedziny informatyki, programowania i robotyki z wykładem otwierającym prowadzonym przez pracownika naukowego uczelni wyższej.

ROBO-LAB – warsztaty z wykorzystaniem klocków np. LEGO WeDo (klasy I-III) lub Mindstroms (klasy IV-VIII). Na zajęciach uczestnicy konstruują roboty i programują
do wykonywania określonych czynności. Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów robotyką i rozwój ich kompetencji matematycznych.

POWER-LAB – warsztaty z podstaw elektroniki, uczestnicy poznają pojęcia związane
z elektroniką, nauczą się prawidłowo posługiwać się narzędziami elektroników (miernik, lutownica, itp.), każdy zbuduje własne układy elektroniczne z wykorzystaniem elementów cyfrowych. Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów przedmiotami nauk technicznych
i rozwój kompetencji informatycznych.

Całkowita wartość projektu: 1.989.879,38 zł
Całkowite dofinansowanie: 1.889.879,38 zł

Wartość projektu przypadająca na Gminę Skoki: 47.620,52 zł
Wkład własny Gminy Skoki (niefinansowy w formie wynajmu sal): 15.120,00 zł zł
Dofinansowanie UE dla Gminy Skoki: 32.500,52 zł

Wartość pomocy dydaktycznych dla SP Skoki, które zakupione zostaną w ramach projektu przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i przekazane szkole: ok. 60.000 zł

„Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach, gm. Skoki”

11.05.2020 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Skoki została zawarta umowa o dofinansowaniu, ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Budżetu Państwa, projektu Gminy Skoki pn.: „Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach, gm. Skoki”.

Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące prace:

– roboty ziemne związane z wykonaniem nasypu ścieżki wraz z przepustami dla wód powierzchniowych;

– odmulenie rowów;

– wykonanie nawierzchni ścieżki z kruszywa granitowego;

– montaż 10 szt. stelaży drewnianych wraz z tablicami edukacyjnymi;

– montaż 10 szt. ławek.

W wyniku w/w prac powstanie ścieżka o łącznej długości 0,995 km i szerokości 3,0 m. Po ścieżce poruszać się będzie można zarówno rowerem, jak i pieszo.

Cel operacji: Poprawa dostępu do infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Skoki, poprzez budowę ogólnodostępnej ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach.

Szacunkowa wartość zadania: 372.901,37 zł, w tym:
Wartość dotacji: 112.500 zł, w tym:
Dotacja ze środków UE: 95.625 zł
Dotacja ze środków Budżetu Państwa: 16.875 zł
Wkład własny:  260.401,37 zł
Okres realizacji zadania: 2020 rok

Aktualizacja kosztów po przetargu:
Wartość zadania po przetargu: 461.533,85 zł, w tym:
Wartość dotacji: 112.500 zł, w tym:
Dotacja ze środków UE: 95.625 zł
Dotacja ze środków Budżetu Państwa: 16.875 zł
Wkład własny:  349.033,85 zł

Dokumentacja zdjęciowa:

PRZED:

W TRAKCIE:

PO:


Nowe drogi w Grzybowie i Rościnnie

Na terenach wiejskich w Rościnnie i Grzybowie wybudowane zostały drogi, które zapewnią ich użytkownikom, a zwłaszcza rolnikom dogodny dojazd do gruntów rolnych.

Droga w Rościnnie ma długość 504m, a w Grzybowie 484m. Obydwie mają nawierzchnię asfaltową o grubości 9 cm wraz z umocnionymi poboczami z kruszywa kamiennego.

 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 814.061,35zł. Na zadania Gmina Skoki otrzymała dofinansowania łącznie 766.967,00 zł z:

 • Województwa Wielkopolskiego dotację celową na obydwie drogi w kwocie 93.750 zł
 • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 673.217 zł:
  Przebudowa drogi w Grzybowie – wartość zadania: 393.138,11 zł; wartość dotacji z RFIL: 323.217,00 zł
  Przebudowa drogi w Rościnnie – wartość zadania:  420.923,24 zł; wartość dotacji z RFIL: 350.000,00 zł

Gmina Skoki ze środków własnych na te zadania przeznaczyła niecałe 6% wartości, czyli w zaokrągleniu 47 tysięcy zł.