kapital Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Młodzi inżynierowie” – wnioskodawca Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Skokach
Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Okres realizacji: 17.01.2011 – 17.06.2011
Wartość projektu: 49.990,00 zł
Wartość dofinansowania: 49.990,00 zł
Wkład własny: 0,00 zł
Zobacz artykuł >>>

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


kapital

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


„E-dukacja w Gminie Skoki – kurs komputerowy”
Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z Poznania w ramach PO KL 2007-2013, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Wartość projektu: 49.987,80 zł
Wartość dofinansowania: 49.987,80 zł
Wkład własny: 0,00 zł

Okres realizacji: 05.2011 – 09.2011


kapital  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skoki”

27 lipca 2011 Gmina Skoki podpisała porozumienie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skoki”.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Osłonowego „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Wartość projektu: 12.240,00 zł
Wartość dofinansowania: 7.200,00 zł
Wkład własny: 5.040,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2011 do 31.12.2011
Zobacz artykuły: 1 i 2


loga„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzanowie, gm. Skoki” Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
Wartość zadania: 180.881,77 zł
Wartość dofinansowania: 110.293,00 zł
Wkład własny: 70.588,77 zł

Okres realizacji: lipiec – październik 2011