Ubiegając się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko należy dołączyć:

 • oświadczenie każdego członka rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu- in.: alimenty, stypendia, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego;
 • oświadczenie członka rodziny rozliczającego się w formie ryczałtu lub karty podatkowej;
 • nakaz płatniczy, zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • wyrok o alimenty, rozwód lub separację;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osoby spoza rodziny;
 • zaświadczenie komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014- w przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej;
 • dokument określający datę utraty dochodu (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zakończeniu zatrudnienia) oraz wysokość utraconego dochodu;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z zatrudnienia- w przypadku uzyskania dochodu po 2014;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty niezbędne w trakcie prowadzenia postępowania.
 • Nie ma konieczności przedstawiania dochodów (pity roczne) za 2014 – Ośrodek sam je pozyskuje, natomiast w celu wstępnej oceny dochodów rodziny można taki dokument przedłożyć.
 • W przypadku utraty lub uzyskania dochodu po 2014, Ośrodek ustala prawo do świadczenia na podstawie bieżącej sytuacji dochodowej rodziny.

PODKREŚLAMY, IŻ FAKT POSIADANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW W TECZCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH LUB ALIMENTACYJNYCH NIE ZWALNIA PAŃSTWA Z KONIECZNOŚCI PRZEDSTAWIENIA PONOWNIE TYCH SAMYCH DOKUMENTÓW, PONIEWAŻ JEST TO ODRĘBNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE.