Właściciel nieruchomości ma obowiązek, w pierwszej kolejności przyłączyć swoją posesję do sieci kanalizacyjnej, a jeśli taka nie istnieje, to wyposażyć ją w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w przepisach i tam odprowadzać powstające nieczystości ciekłe.
Z obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej zwalnia jedynie wcześniejsze jej wyposażenie w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Każdy właściciel nieruchomości w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych ma obowiązek:

  1. Gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych przez podmioty do tego uprawnione.
  2. Zawarcia pisemnej umowy z wybranym przez siebie podmiotem uprawnionym do świadczenia na terenie Gminy Skoki usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
    Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Skoki na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Skoki znajduje się pod adresem: https://www.gmina-skoki.pl/gospodarka-odpadami/nieczystosci-ciekle-2/
  3. Posiadania dowodów potwierdzających opróżnianie zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

Pamiętaj !!! – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku, który zawiera datę, ilość i rodzaj nieczystości ciekłych, adres i oznaczenie podmiotu świadczącego usługę asenizacyjną. Masz wtedy pewność, że nieczystości ciekłe trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar.

Obowiązki właściciela nieruchomości określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy również:

  • współwłaścicieli nieruchomości;
  • użytkowników wieczystych;
  • jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
  • inne podmioty władające nieruchomością.