W dniu 19 kwietnia w Sali Biblioteki Publicznej w Skokach odbyło się pierwsze zebranie Sołtysów VI kadencji 2011-2015. W zebraniu wzięli udział niemalże wszyscy nowo wybrani Sołtysi. Spotkanie miało na celu wzajemne poznanie się, burmistrz Tadeusz Kłos przedstawił Sołtysom kierowników wszystkich referatów w Urzędzie i zaznajomił z ich pracą. Sołtysi otrzymali także wszystkie niezbędne materiały do pracy oraz legitymacje Sołtysa.

Przypomnijmy iż z udziałem Burmistrza Tadeusza Kłosa oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skokach i radnych Rady Miejskiej Gminy Skoki wybranych w poszczególnych sołectwach w dniach od 1 marca do 10 kwietnia br. w Gminie odbywały się zebrania sprawozdawczo-wyborcze Samorządów Wiejskich, w trakcie których mieszkańcy podsumowali działalność dotychczasowych Sołtysów i Rad Sołeckich, a następnie dokonali wyboru nowych samorządów wsi.

Piętnaście z pośród dwudziestu siedmiu zebrań stanowiły zebrania odbyte w pierwszym terminie. Pozostałe dwanaście, stanowią zebrania które z uwagi na brak quorum odbyły się w drugim terminie.

Mieszkańcy sołectw zaufaniem obdarzyli 15-tu dotychczasowych Sołtysów, przy czym bezkonkurencyjna okazała się tu pan Danuta Berent – Sołtys Sołectwa Łosieniec, pełniąca tę funkcję nieprzerwanie od 1974 roku. W 12 sołectwach funkcję Sołtysa przejęły nowe osoby, a zmiany nastąpiły w sołectwach: Jagniewice, Glinno, Potrzanowo, Kakulin, Sławica, Pawłowo Skockie, Chociszewo, Raczkowo, Rościnno, Lechlin, Bliżyce i Stawiany. We wszystkich tych Sołectwach, z wyjątkiem Kakulina, gdzie dotychczasowy Sołtys przegrał głosowanie różnicą dwóch głosów nowi sołtysi zostali wybrani z racji tego, że dotychczasowi zrezygnowali z tej funkcji z uwagi na wiek lub inne obowiązki.