ZOBACZ_FILMNa podstawie  ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. Nr 251, poz.1844) uruchomiony został rządowy program wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Obsługa programu została powierzona Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Ustawowe warunki udzielenia finansowego wsparcia obejmowały między innymi inwestycje polegające na budowie budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne a maksymalna wysokość dotacji wynosiła 20% kosztów przedsięwzięcia.

Gmina Skoki korzystając z rozwiązań przewidzianych w ustawie podjęła decyzję o reaktywowaniu po prawie 30 latach budowy mieszkań socjalnych. W roku 2007 wybrano miejsce lokalizacji budynków socjalnych  przy ul. Topolowej w Skokach oraz opracowano program budowy 16 mieszkań socjalnych. Przyjęto koncepcję  budowy 4 powtarzalnych budynków socjalnych w układzie parterowym z 4 lokalami socjalnymi w każdym budynku (z jednym mieszkaniem trzypokojowym, dwoma mieszkaniami dwupokojowymi i  jednym mieszkaniem jednopokojowym). Niezbędną dokumentację projektową z planem zagospodarowania działki przygotowali S. Weyna i  L. Kurcab z Wągrowca.

W kwietniu 2008 r. Gmina Skoki złożyła wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego – Departament Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia budowy 2 budynków mieszkalnych z 8 lokalami socjalnymi. Złożony wniosek spełniał wymagania do uzyskania finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, o czym Gmina powiadomiona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego w lipcu 2008 r. 30 września 2008 r. podpisana została umowa Nr BS 08-01251 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na udzielenie finansowego wsparcia budowy 8 mieszkań socjalnych

do wysokości 20% przewidywanych kosztów budowy. W umowie przyjęto dwuletni okres realizacji przedsięwzięcia z terminem rozpoczęcia do dnia 31 października 2008r. i zakończenia do dnia 31 października 2010r.

Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto zgodnie z terminem w październiku 2008r. od uzbrojenia terenu lokalizacji budynków socjalnych w niezbędną  w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Przetarg na budowę 2 budynków z 8 lokalami socjalnymi rozstrzygnięty został w miesiącu maju 2009 roku a wykonawcą budynków socjalnych została firma „ODNOWA” Modlibowscy Spółka Jawna za cenę:  916.295,72 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia z uzyskaniem prawomocnej  decyzji Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu na użytkowanie budynków i mieszkań nastąpiło w terminie w miesiącu październiku 2010 r. Całkowity koszt budowy 2 budynków z 8 lokalami socjalnymi wyniósł: 997.252,84 zł a dofinansowanie z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego: 199.450,97 zł

Każde z wybudowanych mieszkań oprócz pokoi i kuchni posiada: łazienkę, korytarz i sień oraz wewnętrzne pomieszczenie gospodarcze mogące być wykorzystywane jako spiżarka lub pomieszczenie do przechowywania roweru lub wózka oraz jako pomieszczenie przynależne, lecz już na zewnątrz budynku – boks na opał.

Mieszkania socjalne przy ul. Topolowej w Skokach przyznawane były zgodnie z zapisami Uchwały XLVI/286/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki.

Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu sześciu lokali socjalnych oraz o terminie składania wniosków podano do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach oraz we wsiach sołeckich, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, opublikowanie w „ Wiadomościach Skockich”.

We wskazanym w ogłoszeniu terminie tj. od 2 listopada 2010 roku do 30 listopada 2010 roku do tut. Urzędu wpłynęło 25 wniosków o przydział  mieszkania. Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Komisja Mieszkaniowa, składająca się z pracowników Urzędu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, zweryfikowała złożone wnioski w zakresie warunków mieszkaniowych i dochodowych określonych w ww. uchwale. Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, u osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu przeprowadzona została wizja lokalna, w celu potwierdzenia warunków mieszkaniowych opisanych we wniosku.

Po zakończeniu powyższej procedury, powstał projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu. Projekt listy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Inwestycji Rady Miejskiej Gminy Skoki. Po uzyskaniu powyższej opinii Burmistrz Miasta i Gminy Skoki stworzył ostateczną listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych położonych w Skokach przy ul. Topolowej.

W poniedziałek, 7 lutego br. z rąk Burmistrza Tadeusza Kłosa przydziały na mieszkania, stosowne do liczby osób w rodzinie otrzymali:

  • Na podstawie wyroków sądowych nakazujących eksmisję z dotychczasowych lokali mieszkalnych z prawem do lokali socjalnych:

– 3 osobowa rodzina Heleny Szymkowiak zamieszkała w baraku Nadleśnictwa Durowo w Roszkówku (barak decyzją nadzoru budowlanego ulegnie rozbiórce) – lokal przy ul. Topolowej 30/2 o pow. 58,78 m2;

– 3 osobowa rodzina Franciszka Zbierskiego zamieszkała w Skokach przy ul. Jana Pawła II – lokal przy ul. Topolowej 30/4 o pow. 45,74 m2;

  • Rodziny zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego spełniające warunki określone w uchwale Rady Miejskiej w Skokach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowych zasobów gminy:

– 3 osobowa rodzina Agnieszki Nowickiej, zamieszkała w Skokach przy ul. Piła Młyn 1- lokal przy ul. Topolowej 28/2 o pow. 45,74 m2,;

– 4 osobowa rodzina Ewy Wojtasiak zamieszkałej w Potrzanowie, ul. Włókna 18- lokal przy ul. Topolowej 30/1 o pow. 58,78 m2;

– 9 osobowa rodzina Renaty Krych zamieszkałej w Skokach przy ul. Okrężnej 23 – lokal przy ul. Topolowej 28/1 o pow. 66,77 m2;

– 7 osobowa rodzina Stanisława Foińskiego zamieszkała w Skokach przy Pl. Powstańców Wielkopolskich 6 – lokal przy ul. Topolowej 30/3 o pow. 66,77 m2.

Na dzień dzisiejszy bez przydziału pozostały 2 mieszkania, z których jedno rozdysponowane zostanie w miesiącu marcu br., a drugie pozostanie w dyspozycji Gminy jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych klęsk żywiołowych.

 IMG_6015

IMG_6017

IMG_6023

IMG_6026

IMG_6028

IMG_6029

IMG_6035

IMG_6038

IMG_6041

IMG_6043

IMG_6044

IMG_6045

IMG_6052

[iframe width=”640″ height=”360″ src=”http://www.youtube.com/embed/6rIhkmBwKHQ?feature=player_detailpage” frameborder=”0″ allowfullscreen]