INWESTYCJE I ZADANIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM (WYDATKI MAJĄTKOWE) PLANOWANE DO REALIZACJI Z BUDŻETU MIASTA  I GMINY SKOKI W ROKU 2018

W ramach budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2018 zaplanowano realizację inwestycji i zadań o charakterze inwestycyjnym o łącznej wartości 10.344.332,32 zł, w tym:

I. W Dziale: Rolnictwo i łowiectwo- 30.000,00 zł, w tym:
– Melioracje wodne- budowa rurociągu drenarskiego- 30.000,00 zł

II. W Dziale: Transport i łączność – 4.234.000,00 zł, w tym:
1. Infrastruktura kolejowa – 15.000,00 zł, z czego:
– Rewitalizacja budynków dworców kolejowych w Skokach, Sławie Wlkp. i w Roszkowie-15.000,00 zł

2. Drogi publiczne powiatowe – 600.000,00 zł, z czego:
Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1653P – ul. Parkowa w Skokach- 400.000,00 zł
– Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1677P- ul. Zamkowa w Skokach- 200.000,00 zł

3. Drogi publiczne gminne- 3.619.000,00 zł, z czego:
Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wielkopolskiej i w Roszkowie – 400.000,00 zł
– Budowa nawierzchni ulic w Skokach-ul.: Krańcowa, Wąska i Piaskowa – 335.000,00 zł
– Opracowanie dokumentacji przygotowawczej inwestycji drogowych – 30.000,00 zł
– Budowa części ulicy Polnej w Skokach – 835.000,00 zł
– Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie do DPS – 500.000,00 zł
– Wykup gruntów pod drogi i inwestycje – 40.000,00 zł
– Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości – 30.000,00 zł
– Przebudowa 600 m drogi w Budziszewicach – 490.000,00 zł
– Przebudowa drogi gminnej w Roszkowie – 200.000,00 zł
– Przebudowa ulicy Nowy Borówiec w Potrzanowie – 350.000,00 zł
– Przebudowa dróg między ulicą Zamkową a Wągrowiecką w Skokach – 100.000,00 zł
– Przebudowa odcinka drogi gminnej w Sławicy – 200.000,00 zł

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na:
– przebudowę drogi w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową – 20.000,00 zł
– przebudowę drogi gminnej w Bliżycach – 30.000,00 zł
– Opracowanie dokumentacji na  przebudowę nawierzchni ulicy Parkowej w Skokach – 20.000,00 zł
– Budowę parkingu przy ul Rogozińskiej w Skokach – 15.000,00 zł
– Przebudowę drogi gminnej Jabłkowo – Pomarzanki – 24.000,00 zł

III. W Dziale: Gospodarka mieszkaniowa- 2.062.000,00 zł, w tym:
– Budowa budynku komunalnego w Skokach- 1.447.000,00 zł
– Kontynuacja budowy budynku gospodarczego w Lechlinku- 25.000,00 zł
– Wykonanie systemu monitoringu wraz z przyłączem teleinformatycznym placu przy ul. Rogozińskiej w Skokach- 20.000,00 zł
– Modernizacja budynku komunalnego w Skokach przy ul. Piła Młyn- 150.000,00 zł
– Podłączenie budynków komunalnych na wsiach do kanalizacji sanitarnej- 25.000,00 zł
– Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rogozińskiej 6 w Skokach- 50.000,00 zł
– Modernizacja budynku komunalnego w Budziszewicach nr 6 – 100.000,00 zł
– Zakup nieruchomości, gruntów i budynków- 120.000,00 zł
– Modernizacja mieszkań komunalnych przy ul Jana Pawła II nr 45- 125.000,00 zł

IV. W Dziale: Administracja publiczna- Urząd Miasta i Gminy- 1.024.470,27 zł, w tym:
– Termomodernizacja budynku Urzędu- 966.470,27 zł
– Ploter kolor z ksero i skanerem- 37.000,00 zł
– Zakup laptopa- 6.000,00 zł
– zakup urządzenia drukującego wiekoformatowe mapy geodezyjne oraz sprzętu sieciowego wspomagającego bezpieczeństwo i wydajność infrastruktury teleinformatycznej   – 15.000,00 zł

V. W Dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 35.000,00 zł, w tym:
– Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na modernizację schodów prowadzących do Komisariatu w Skokach – 35.000,00 zł

VI. W Dziale: Różne rozliczenia – 700.000,00 zł, w tym:
– Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku – 700.000,00 zł

VII. W Dziale: Oświata i wychowanie – 169,150,00 zł, w tym:
– Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach – 122.150,00 zł
– Modernizacja dwóch sal przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Skokach- 12.000,00 zł
– Modernizacja (połączonego z Biblioteką) budynku byłego gimnazjum w Skokach- 35.000,00 zł

VIII. W Dziale: Ochrona zdrowia – 360.000,00 zł, w tym:
– Modernizacje źródła ciepła oraz instalacji sanitarnych w budynku byłego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach- 360.000,00 zł.

IX. W Dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 575.000,00 zł, w tym:
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 210.000,00 zł, z czego:
– Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rogozińskiej – 170.000,00 zł
2. Gospodarka odpadami – 115.000,00 zł, z czego:
– Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 20.000,00 zł
– Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul Rogozińskiej w Skokach – 95.000,00 zł
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 190.000,00 zł, z czego:
– Budowa oświetlenia ulic w północno- wschodniej części miasta Skoki – 150.000,00 zł
– Budowa oświetlenia drogowego w Wysoce 40.000,00 zł
– Budowa szaletu miejskiego na Placu Powstańców Wielkopolskich w Skokach- 60.000,00 zł
– Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dróg w Sławie Wlkp.- 40.000,00 zł

X. W Dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 259.000 zł, w tym:
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 30.000,00 zł, z czego:
– Kontynuacja budowy wiaty rekreacyjnej w Łosińcu- 15.000,00 zł
– Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy w Grzybowicach- 15.000,00 zł

2. Biblioteki- 12.000,00 zł, z czego:
1. Dotacja dla Biblioteki na zakup dwóch klimatyzatorów- 12.000,00 zł
2. Pozostała działalność w zakresie kultury- 217.000,00 zł, z czego:
– Zagospodarowanie działki w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności- 217.000,00 zł

XI. W Dziale: Kultura fizyczna – 895.712,05 zł, w tym:
– Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo – rekreacyjnych – 30.000,00 zł
– Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych – 332.000,00 zł
– Budowa placu zabaw w Bliżycach- 49.000,00 zł
– Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw- 60.000,00 zł
– Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach- 324.712,05 zł  
– Budowa szatni wraz z sanitariatami oraz zapleczem sportowym w Skokach i w Potrzanowie (dokumentacja) – 100.000,00 zł

Dla porównania przypominamy, że wartość inwestycji i zadań o charakterze inwestycyjnym planowana w budżecie Miasta i Gminy Skoki na rok 2015 wynosiła 1.065.000,00 zł, na rok 2016 – 5.365.000,00 zł, a na rok 2017- 10.059.649,00 zł.