Przypominamy o obowiązku stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa:

– zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m odległości),

– w miejscach gdzie zachowanie dystansu społecznego jest niemożliwe oraz w przestrzeniach zamkniętych takich jak: sklepy, apteki, urzędy, miejsca użyteczności publicznej obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa!

dezynfekcji oraz częstym myciu rąk wodą z mydłem.

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach funkcjonują tymczasowe punkty obsługi interesanta. Prosimy o przyjście do Urzędu wyłącznie osoby, której bezpośrednio dotyczy dana sprawa, bez osób towarzyszących.

Zalecamy uprzedni kontakt telefoniczny.

Bezpośrednie numery telefonów do Urzędników:

http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?c=334

Przypominamy, że płatności można dokonywać przelewem na podane numery rachunków bankowych:

1/ opłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego  43 9065 0006 0040 0400 0185 0001

2/ Wpłaty WADIUM  58 9065 0006 0040 0400 0185 0022

3/ Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   20 9065 0006 0040 0400 0185 0027

Dziękujemy za wyrozumiałość! Pamiętajmy, że luzowanie obostrzeń nie zwalnia nas z bycia odpowiedzialnym za nasze bezpieczeństwo!