Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach wskazują na znaczy wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w całej Polsce.

Zgodnie z  ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi GMINA POKRYWA KOSZTY funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • obsługi administracyjnej tego systemu,
  • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
  • wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych,
  • utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym, (pojemniki typu DZWON).

Odpady komunalne, które są odbierane od mieszkańców przez firmę trafiają do RIPOK-u, czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w naszym przypadku jedyną instalacją do składowania odpadów zmieszanych i zielonych jest instalacja w Toniszewie. Każdy RIPOK ma określony limit przyjmowania odpadów i dokonuje ich przetwarzania w określonej cenie. Jak pokazuje poniższa tabela od marca 2019 roku stawki opłat w RIPOK-u w Toniszewie drastycznie wzrosły.

Lp.Kod odpadu Rodzaj
odpadu
Koszt zagospoda-
rowania odpadów
w MSOK-u
przed podwyżką
Cena brutto
[zł/tonę]
Koszt
zagospoda-
rowania
odpadów
w MSOK-u
po
podwyżce
Cena brutto
[zł/tonę]
2018 od 16.03.2019
120 03 01Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane)351,00 zł475,20 zł
215 01 01Opakowania z papieru i tektury1,08 zł64,80 zł
315 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych1,08 zł64,80 zł
415 01 07Opakowania ze szkła1,08 zł64,80 zł
520 03 07Odpady wielkogabarytowe270,00 zł648,00 zł
620 02 01Odpady ulegające biodegradacji37,80 zł48,60 zł
720 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji162,00 zł162,00 zł
817 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów1,08 zł43,20 zł
917 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 061,08 zł43,20 zł

 

Przyczyną podwyżek opłat jest konieczność dostosowania stawek opłat do wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadami  komunalnymi, a ten wzrost spowodowany jest wprowadzeniem zapisów rozporządzenia w sprawie jednostkowych opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty środowiskowe za składowanie odpadów stopniowo wzrastają.

Dla przykładu w 2018r. opłata za odpady zmieszane wyniosła 140 zł za tonę, w 2019r. wynosi 170 zł za tonę, a w 2020r. już 270 zł za tonę. Za zagospodarowanie odpadów zmieszanych (czyli tych co wrzucamy do pojemnika) w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie w 2018 roku  zapłaciliśmy 753 435,00 zł, a w 2019r. będzie to koszt w wysokości 1 020 035,00 zł. (UWAGA ! – pod warunkiem, że ilość zebranych odpadów zmieszanych będzie taka sama jak w roku ubiegłym).

W ogłoszonym przez gminę przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skoki” na rok 2019 wpłynęły dwie oferty. Pierwsza została złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska,  które zobowiązało się wykonać zadanie za kwotę 2 122 200,00 zł. Drugą ofertę złożyło P.P.H.U. „Wspólnota” s.c. Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki, które zaoferowało kwotę w wysokości 1 920 000,00 zł. Gmina wybrała ofertę z niższą kwotą.  

Umowa, która została zawarta z Wykonawcą w grudniu 2018 roku opiewa na kwotę 1 920 000, 00 zł. (zgodnie ze złożoną ofertą nr 2). W związku ze zmianą cen jednostkowych w marcu br. w RIPOK-u, na podstawie zawartej umowy z firmą, Zamawiający zobowiązany był do renegocjacji cen o kwotę z której wynika podwyżka cen w RIPOK-u w Toniszewie, czyli o 341 050,00 zł w stosunku do kwoty pierwotnej tj. 1 920 000,00 zł.

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Skoki w roku 2018 wynosił 1 710 720, 00 zł, natomiast w 2019 roku po marcowych podwyżkach w RIOPK-u będzie wynosił łącznie 2 261 050,00 (1 920 000,00 przetarg + 341 050,00 zł wzrost opłat z zagospodarowanie odpadów na składowisku), a to oznacza, że gmina Skoki będzie musiała zapłacić Wykonawcy o 550 330, 00 zł więcej w stosunku do roku ubiegłego. Zwiększony koszt odbioru i zagospodarowania odpadów związany jest w znacznej mierze ze zwiększeniem kosztu zagospodarowania odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Toniszewie.

Często jest tak, że na przetargi na odbiór odpadów zgłasza się tylko jeden lub co najwyżej dwóch Wykonawców, a wiec prawie nie ma konkurencji w tym zakresie. Taka sytuacja niejednokrotnie powoduje, konieczność akceptowania przez gminy cen, jakie dyktują firmy. Zgodnie z obowiązujący prawem gmina nie może nie zorganizować przetargu, a zaoferowanych w przetargu cen  nie może negocjować. 

Podstawą gminnego systemu gospodarowania odpadów jest jego SAMOFINANSOWANIE. Co to oznacza? Mianowicie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest ZOBOWIĄZANA pokrywać koszty funkcjonowania systemu z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości (brak jest możliwości prawnej dofinansowania systemu z budżetu gminy).  

GMINA NIE ZARABIA NA ODPADACH JEST TYLKO POŚREDNIKIEM W PRZEKAZYWANIU ZEBRANYCH OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW !!

Wykonawcy tłumaczą, że na wzrost kosztów odbioru odpadów wpływają następujące czynniki:

  • wzrost cen zagospodarowania odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),
  • wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska (składowania odpadów na składowiskach) ustalanej przez rząd,
  • zwiększona ilością wytwarzanych odpadów zmieszanych i segregowanych,
  • znaczący wzrost wynagrodzeń pracowników firm (wzrost minimalnego wynagrodzenia i sytuacja na rynku pracy).

Gmina, zmuszona przepisami prawa, do zbilansowania gospodarki odpadami, musiała podnieść stawki dla mieszkańców.  Nie mamy jako samorząd i mieszkańcy – żadnego wpływu na ceny dyktowane przez firmy działające na rynku odpadowym. Możemy  jedynie pilnować by w systemie były zgłoszone wszystkie korzystające z niego osoby, by waga wystawionych przez nas odpadów w pojemnikach  była jak najniższa (np. przez prawidłową segregacje, kompostowanie itp.). Tylko te wspólne działania mogą Nas uchronić przed falą kolejnych podwyżek.