XXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 22. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad (PDF)
 2. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki o wycofanie z porządku obrad punktu 7.13 Projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (PDF)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok (PDF)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2020-2036 (PDF)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości (PDF)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021 (PDF)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu (PDF)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadania pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej od mostu na rzece Mała Wełna (PDF)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skoki (PDF)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego polanu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Sława Wielkopolska (PDF)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Potrzanowie w rejonie ulicy Skockiej i Rumiankowej (PDF)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Łosińcu (PDF)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) (PDF)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (PDF)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (PDF)