XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 16. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad (PDF)
 2. Wycofanie z punktu 6.5) Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Skokach przy ulicy Malinowej i Jana Pawła II (PDF)
 3. Wprowadzenie w punkcie 6.5) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwalę nr XII/92/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca w Skokach i wzdłuż fragmentu linii kolejowej nr 356 w Roszkowie (PDF)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok (PDF)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2020-2036 (PDF)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec 2019 roku (PDF)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Skoki na 2021 rok (PDF)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwalę nr XII/92/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca w Skokach i wzdłuż fragmentu linii kolejowej nr 356 w Roszkowie (PDF)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej położonej w Sławicy, stanowiącej część działki nr 526/37 (PDF)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej w Skokach przy ulicy Polnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1176 (PDF)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, na rok 2020 (PDF)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (PDF)