40 sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 40 sesji VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

  1. Wybór sekretarza obrad. [PDF, 164 KB]
  2. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu oraz zbycie nieruchomości położonej w Kakulinie [PDF, 164 KB]
  3. Wprowadzenie do porządku obrad przyjęcia sprawozdań z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021 [PDF, 164 KB]
  4. Przyjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28.02.2022 r. do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej [PDF, 164 KB]
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 r. wraz z autoporawką Burmistrza [PDF, 164 KB]
  6. Przyjęcie autoporawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28.02.2022 r. do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2022-2036 [PDF, 164 KB]
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036 wraz z autoporawką Burmistrza [PDF, 164 KB]
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec 2021 roku [PDF, 164 KB]
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu oraz zbycie nieruchomości położonej w Kakulinie [PDF, 164 KB]