4 października odbyła się 63 sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Podczas sesji podjęto 7 uchwał.

Wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej na rok 2023 r.;

 • Zaplanowano dochody 173.750 zł pomocy finansowej przekazanej przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Bliżyce – Wysoka. Środki z uzyskanej pomocy finansowej przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rodnych we wsi Wysoka;
 • Zaplanowano dochody 2.595.324zł z uzupełnienia subwencji ogólnej oraz 18.298 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.
 • Zaplanowano dochody 21.350 zł z refundacji kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Murowana Goślina a uczęszczającymi do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie oraz Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach.
 • Zaplanowano dochody w kwocie 6.700 zł z tytułu zwrotu nienależne pobranego w 2022 roku dodatku węglowego wraz z odsetkami.
 • Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej zabezpieczono środki na wypłatę dodatku do pozostałych źródeł ciepła w wysokości 3.000 zł wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 60 zł.
 • W wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o 100.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego budowy wodociągu w Rościnnie.
 • W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania w wysokości 2.000.000 zł ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 6 – PGR) na zadanie „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach”, przeniesiono się wydatki w kwocie 2.000.000 zł do realizacji w roku 2024.Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:
  • 2023 rok – 450.000 zł -wkład własny gminy
  • 2024 rok – 2.000. 000 zł – przyznane dofinansowanie.
 • Zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dotyczącej „Budowy ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy Rejowcem a Sławą Wielkopolską”.
 • Zabezpieczono środki w wysokości 90.000 zł na zakup radarowych wyświetlaczy prędkości (5 szt.) wraz z opracowaniem projektów organizacji ruchu.
 • W wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o 150.000 zł wydatki planowane na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka „,
 • W związku z planowanym ubieganiem się przez Gminę Skoki o dofinansowanie ze środków UE budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196 na trasie Sława Wlkp. – Skoki, wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki, w wysokości 113.455 zł. Środki na to zadanie przeniesione zostały z inwestycji pn. „Budowa ciągów pieszo -rowerowych Skoki – Sława Wlkp., Sława Wlkp. – Rejowiec, Skoki – Roszkowo – dokumentacja”.

Wydatki planowane na realizację zadania przedstawiają się w następujący sposób:

 • 2023 rok – 113.455 zł – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 • 2024 rok – 17.000 zł – płatność za opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie na podstawie porozumienia ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.
 • Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł na zakup /kruszywa oraz 10.000 zł na zakup znaków drogowych.
 • Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na usługi geodezyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi.
 • Zwiększono o 15.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymanej mieszakowego zasobu gminy tj. 5.000 zł na przeglądy okresowe budynków, kotłowni i instalacji gazowych w budynkach komunalnych oraz 10.000 zł na zakup energii i wody.
 • W związku ze wzrostem liczby wniosków o ustalenie warunków zabudowy oraz zwiększona liczba opracowywanych planów miejscowych, o 20.000 zł zwiedzono wydatki na urbanistę przygotowującego decyzje o warunkach zabudowy oraz o 2.000 zł wydatki za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno – architektonicznej.
 • W związku z potrzebą wymiany sprzętu komputerowego zaplanowano wydatki 25.000 zł na zakup nowych zestawów komputerowych,
 • O 15.000 zł zwiększono wydatki na zakup mebli na wyposażenie Urzędu.
 • Zaplanowano wydatki 10.000 zł na usługę archiwizacji dokumentacji po byłym Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
 • Zabezpieczono środki 7.380 zł na zakup usługi doradztwa prawnego w dziedzinie zamówień publicznych.
 • W związku ze wzrostem stawki za l km przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych o 15.000 zł zwiększono wydatki planowane na wypłatę ryczałtów samochodowych.
 • O 20.000 zł zwiększono wydatki planowane na zakup oraz aktualizację oprogramowania komputerowego oraz o 15.000 zł wydatki planowane na szkolenia pracowników.
 • Zaplanowano wydatki 5.000 zł na wykonanie audytu energetycznego budynki OSP Skoki w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowaniem i termomodernizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 • Zwiększono o 10.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy /zakup palma, części do wozów strażackich, wymiana opon Żuk OSP Rościnno/.
 • O 10.000 zł zwiększono wydatki na badania lekarskie członków OSP.
 • Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skokach zwiększono o 44.000 zł wydatki planowane na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Zaplanowano wydatki 35.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skokach.
 • Zmniejszono o 3.900 zł wydatki planowane na zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Skokach, środki te przeznacza się na zakup i montaż klimatyzatora w pokoju nauczycielskim.
 • Zaplanowano – wydatki 21.350 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Murowana Goślina a uczęszczającymi do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie,6.100 zł/ oraz Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozboju ” w Skokach,15.250 zł/.
 • O 29.750 zł zwiększono wydatki na udzielenie dotacji na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju ” w Skokach.
 • Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Skokach zwiększono o 82.216 zł wydatki na wynagrodzenia w związku z koniecznością zatrudnienia nauczyciela współorganizującego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zwiększoną liczbą godzin ponadwymiarowych.
 • W związku ze wzrostem stawki odpisu na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych o 6.778 zł zwiększono wydatki planowane na dokonanie odpisu dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych Przedszkola Samorządowego.
 • Z uwagi na unieważnienie przetargu na „Modernizację budynku Przedszkola w Łosińcu” rezygnuje się z realizacji zadania w roku bieżącym, zadanie przenosi się do realizacji w roku przyszłym.
 • W związku z koniecznością realizacji ustawowego obowiązku zapewnia przez Gminę dowozu uczniów do placówek oświatowych, o 17.000 zł zwiększono wydatki na refundację kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych na podstawie umów zawartych z rodzicami na rok szkolny 2023/2024.
 • Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach o 256.000 zł zwiększono wydatki na odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem kosztów utrzymania oraz rosnącą liczbą osób umieszczanych-w placówkach.
 • Zwiększono o 100.000 zł wydatki planowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych z uwagi na rosnąca kwotę wypłacanych świadczeń w związku z rosnącą liczbą składanych wniosków,
 • O 40.000 zł zwiększono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych – obecnie 18 opiekunek świadczy usługi opiekuńcze dla podopiecznych.
 • Zaplanowano wydatki w kwocie 8.000 zł jako wkład własny gminy w realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zgodnie z umową Wojewoda przekaże gminie środki stanowiące 60% wartości zadania, natomiast gmina zobowiązania się przeznaczyć środki własne w wysokości 40%.
 • Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki na wypłatę dodatku do pozostałych źródeł ciepła w wysokości 3.000 zł wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 60 zł.
 • Zaplanowano wydatki w wysokości 3.350 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami.
 • Zwiększono o 20.500 zł wydatki w związku z rosnącymi kosztami utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz na umieszczenie jednego dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • Zmniejszono o 29.750 zł planowaną dotację na dzieci uczęszczające do Żłobka Niepublicznego w Potrzanowie, z uwagi na mniejszą liczbę dzieci w stosunku do planowanej.
 • Zwiększono o 30.000 zł wydatki na zakup sadzonek oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.
 • Zaplanowano środki w wysokości 4.600 zł z przeznaczenie na zakup misek oraz poideł dla bezdomnych zwierząt.
 • W wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o 35.000 zł wydatki planowane na „Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Sława Wlkp.- Osiedle”.
 • Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na wykonanie audytu energetycznego budynku, w którym znajduje się tzw., harcówka w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie termomodernizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 • W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego w kwocie 55.000 zł. Planowane dofinansowanie oraz wkład własny wynoszą po 27.500 zł.

Wydatki planowane na zadanie:

 • 2023 rok – 75.000 zł – badania wód i osadów dennych,
 • 2024 rok – 40.000 zł – badania wód i osadów dennych oraz opracowanie dokumentacji.
 • Zmniejszono o 15.000 zł wydatki planowane na „Rekultywację jezior”.
 • Zwiększono o 15.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskiej na terenie Gminy.
 • Przeniesiono wydatki 25.000 zł planowane na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Brzeźnie oraz Rejowcu z grupy wydatków majątkowych do wydatków bieżących.
 • zaplanowano wydatki 17.750 zł na kompleksowy serwis stożka świetlnego oraz 7.000 zł na zakup nowych elementów świetlnych.
 • Zabezpieczono środki 5.000 zł na wydatki bieżące związane z organizowanymi uroczystościami oraz spotkaniami okolicznościowymi.
 • W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz otrzymaniem promesy wstępnej, wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach”. Szacunkowa wartość zadania 642.120,73 zł:
  • wkład własny Gminy – 12.843 zł
  • kwota dofinansowania przyznana w promesie wstępnej – 629.277,73 zł.
   W roku bieżącym -wprowadza się do budżetu środki stanowiące wkład własny gminy, natomiast w przyszłym roku planuje się realizację zadania w zakresie objętym dofinansowaniem. W związku z powyższym zadanie ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2024.
 • Zaplanowano wydatki 5.000 zł na wykonanie audytu energetycznego budynku przy boisku sportowym ORLIK w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie termomodernizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 • Wprowadzono -wydatki w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie zaplecza do obsługi miejsca rekreacyjnego zlokalizowanego przy jeziorze Włókna w Potrzanowie. Planowane przychody zostały zmniejszone o 4.044.655 zł i po zmianach wynoszą 12.492.116,94 zł.

Autopoprawką Burmistrza do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej wprowadzono:

 • Dochody 180.357,30 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, które przeznaczone zostaną na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 • Wydatki w wysokości 43.450 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na modernizację odżelaziaczy na stacji uzdatniania wody w Jabłkowie w kwocie 12.450 zł. Wykonanie modernizacji jest konieczne w celu prawidłowego odżelaziania i odmanganiania wody surowej na Stacji Uzdatniania Wody, co spowoduje poprawę jej parametrów. Opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy ryzyka pn. „Ocena zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody w Roszkówku, Pawłowie Skockim, Roszkowie i Jabłkowie” w wysokości 31.000 zł. Brak analizy grozi ograniczeniem lub cofnięciem przez Wody Polskie pozwoleń wodnoprawnych dla ujęć wody.
 • Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, dla nauczycieli następujących jednostek oświatowych:
  • Szkoła Podstawowa w Skokach – 90.178,65 zł,
  • Przedszkole Samorządowe w Skokach – 18.843,30 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Jabłkowe – 39.032,55 zł,
  • Przedszkole Publiczne „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie -13.459,50 zł,
  • Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie – 10,767,60 zł,
  • Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Rozwoju” w Skokach -8.075,70 zł.
 • Zwiększono o 110.000 zł dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Skokach.

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2023-2036;

– zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale budżetowej na 2023 rok.

Wyrażono zgodę na:

 • Nabycie nieruchomości położonej w Potrzanowie przy ul. Smolarki. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie numerem 92/33 stanowi własność osoby fizycznej, która wstępnie wyraziła wolę jej zbycia na rzecz Gminy Skoki. Nabycie przedmiotowego gruntu ma na celu uregulowanie faktycznej trasy pasa drogi gminnej.
 • Zbycie nieruchomości położonych w Sławicy w rejonie ulicy Pięknej. Nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako działki nr 5/104, 5/105, 5/106 i 5/107 ze względu na kształt, wielkość i położenie nie mogą zostać zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Działki przeznaczone zostaną do zbycia na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.
 • Zbycie nieruchomości położonych w Sławicy w rejonie ulicy Kąpielowej. Nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako działki nr 5/108, 5/110, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114 i 5/116, ze względu na kształt, wielkość i położenie nie mogą zostać zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Działki przeznaczone zostaną do zbycia na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.
 • Zbycie nieruchomości położonej w Rejowcu. W wyniku przeprowadzonej kontroli zagospodarowania nieruchomości należących do Gminy Skoki stwierdzono, że na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 111/18 znajduje się fragment budynku garażowego, zlokalizowanego w większości na nieruchomości sąsiedniej. Właściciel tej działki zwrócił się z wnioskiem o wykup przedmiotowego gruntu, celem uregulowania stanu prawnego zajętej przez niego nieruchomości.
 • Oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej. Działki nr 15/21, 15/22, 15/23, 15/24, 15/25 i 15/26 położone są w Sławie Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo), stanowią własność Gminy Skoki i wchodzą w skład gminnego zasobu nieruchomości. Działki wymienione w uchwale objęte są umowami dzierżawy, które obowiązują do 31 grudnia 2023 r. i wykorzystywane są jako ogródki przydomowe przez użytkowników nieruchomości przyległej oznaczonej geodezyjnie numerem 15/19. Działki te ze względu na kształt i wielkość, nie mogą zostać zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Radni przyjęli również informację Burmistrza Miasta i Gminy Skoki o podmiotach wyznaczonych na terenie Gminy Skoki, na rzecz których nieletni mogą wykonywać prace społeczne.