W czwartek, 28 lutego odbyła się V sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Podczas sesji radni podjęli 10 uchwał, wśród których dwie: tj. o odwołaniu, a w drugiej kolejności o powołaniu Skarbnika Gminy Skoki.

Na wniosek Burmistrza Tadeusza Kłosa Rada podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 25 marca 2019 Aleksandry Kamińskiej z funkcji Skarbnika Gminy Skoki, w związku z jej przejściem na emeryturę po 17 latach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach. Radni pojęli następnie uchwałę o powołaniu z dniem 26 marca tego roku nowego Skarbnika Gminy Skoki, którym została Anna Kałek – Witucka.

Pozostałe 8 uchwał dotyczyło:

– Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo.

– Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta Skoki.

– Ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

– Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

– Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

– Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Skoki na 2020 roku.

– Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Polnej, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

– Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Leśnej

Podjęte uchwały w sprawie zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2019 r.

Podczas sesji zostały również przedstawione sprawozdania za rok 2018 z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.