12 czerwca odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki tzw. sesja absolutoryjna.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością burmistrza. Po zakończeniu roku budżetowego, rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego to jest burmistrza w zakresie działalności finansowej gminy. Ocena ta ma charakter merytoryczny i ściśle powinna odnosić się do wykonania budżetu.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. Komisja Rewizyjna po uprzedniej analizie i ocenie sprawozdań wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej Gminy Skoki o udzielenie absolutorium dla Burmistrza. Wniosek Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium był przedstawiony również Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wyraziła pozytywną opinię. 

Rada Miejska Gminy Skoki podjęła jednogłośnie uchwałę nr XLI/323/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki absolutorium za 2017 rok.

zdjęcia z Sesji: