Na ulicy Polnej w Skokach zakończono pierwszy etap przebudowy drogi. Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGOMEL wykonał nawierzchnię bitumiczną drogi o grubości 12 cm i długości ok. 260 m wraz z ciągami pieszymi z kostki betonowej. Równolegle budowane było przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KONKAR” oświetlenie drogowe składające się linii kablowej, słupów i opraw oświetleniowych LED o mocy 60 W w ilości 9 szt. Aktualnie trwają ostatnie prace porządkowe celem przygotowania całego zadania do odbioru końcowego. Łączny koszt zadania to kwota 753.454,15 zł. Jest to pierwszy z etapów budowy drogi w kierunku działek w Karolewie do połączenia z drogą wojewódzką nr 196.

Przebudowa ulicy Przylesie w Skokach zaczęła się od budowy kanalizacji deszczowej, którą wykonuje firma „MPGK” z Wągrowca. Rurociągi do odprowadzania wody z pasa drogowego posiadają długość ok. 500m. Odbiornikiem wód deszczowych będzie pobliska rzeka Mała Wełna. Po zakończeniu robót ziemno – montażowych, związanych z budową kanalizacji  firma  TOM – BRUK z Mieściska przystąpi do układania kostki betonowej na drodze i chodnikach. Łączna powierzchnia utwardzonych ciągów komunikacyjnych wyniesie ok. 3.800 m 2. Termin wykonania prac w zawartej umowie z wykonawcą został ustalony na dzień 30.09.2019r. a ich koszt to kwota 889.999,98 zł.

Przeprowadzone postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy Włókna w Potrzanowie wyłoniło wykonawcę robót, którym został  Zakład Wielobranżowy TRANS – BRUK z miejscowości Nekla. II etap budowy drogi w roku bieżącym będzie obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej  na istniejącej podbudowie, wykonanej z kruszywa kamiennego w 2018 roku. Cały odcinek drogi, na której zostanie ułożony asfalt posiada długość ok. 800m a jej szerokość wyniesie 4,2m. Rozpoczęcie prac jest planowane na w drugiej połowie czerwca, a ich zakończenie winno nastąpić w lipcu br. Najtańsza oferta została wyceniona na kwotę 482.939,93 zł a najdroższa na 884.480,99 zł. Zainteresowanych wykonaniem robót drogowych było 7 firm.

W Lechlinie kostkę betonową pochodzącą z demontażu, utwardzono część terenu zielonego pomiędzy szkołą a kościołem z przeznaczeniem na parking. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wykonawcą zadania został Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc. Łączna powierzchnia utwardzonego terenu wynosi 309 m2, na  której zaparkuje ok. 20 pojazdów. Koszt tego przedsięwzięcia  to kwota 27.664,84 zł.

W Antoniewie Górnym na wniosek mieszkańców zmieniono lokalizację wiaty przystankowej. Stary drewniany przystanek zdemontowano i ustawiono nową wiatę  przy drodze powiatowej. Dodatkowo teren utwardzono kostką betonową, wykonano przejście dla pieszych oraz wcześniej zamontowano latarnię hybrydową, która oświetli jego lokalizację.