logaa „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Skoki”
Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie na realizację w/w projektu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet VII „Pomoc techniczna”, Działanie 7.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO”, Schemat II „Inwestycje strategiczne”. Projekt polega na przygotowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji trzech dworców kolejowych: w Roszkowie, w Skokach i w Sławie Wlkp. oraz ich otoczenia. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w/w dokumentacji, koszty przedmiotowego zadania oraz dofinansowanie ostatecznie wyniosły: Koszt całkowity: 120.000 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 90.000 zł

Okres realizacji zadania: marzec 2014 – grudzień 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI


Projekt „Umiem pływać”

umiemplywacGmina Skoki w partnerstwie z Wielkopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe z Poznania realizuje w okresie od kwietnia do czerwca 2014 projekt pn.: „UMIEM PŁYWAĆ”, w ramach którego 84 uczniów klas III szkoły podstawowej w Skokach, bierze udział w 10 dwugodzinnych lekcjach pływania. Zajęcia dofinansowane zostały ze środków : – Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie; – Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu; – Samorządu Województwa Wielkopolskiego; – Gminy Skoki. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Partnerskie projekty Gminy Skoki

Gmina Skoki, jako członek i partner Stowarzyszenia „Metropolia Poznań” uczestniczy w realizacji dwóch projektów: „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”, który dofinansowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Program „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Projekt przewiduje realizację działań dla utworzenia Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. W ramach zadania opracowana zostanie „Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego” oraz „Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych”. Następującymi po nich działaniami będzie „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” i „Sporządzenie inwentaryzacji obiektów stacyjnych i opracowanie koncepcji ich rewitalizacji”. Ogólnym celem projektu jest poprawa systemu funkcjonowania transportu publicznego obszaru funkcjonalnego Poznania, w szczególności transportu kolejowego, a celem bezpośrednim jest zwiększenie zdolności partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć związanych z budowa Poznańskiej Kolei Metropolitarnej w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu: 01.2014 – 03.2016 „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane”, na który Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w konkursie dotacji organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Głównym celem projektu jest opracowanie spójnej, zdefiniowanej obszarowo i promującej zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów rozwojowych, koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego metropolii oraz opracowanie zasad wdrażania ustaleń koncepcji do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Okres realizacji projektu: 07.2013 – 05.2015


„Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzanowie, gm. Skoki”
Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzanowie, gm. Skoki” ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Wartość zadania: 46.599,88 zł
Wysokość dofinansowania: 27.847,35 zł
Wkład własny: 18.752,53 zł

Termin realizacji: lipiec – listopad 2014

WIATA - POTRZANOWO
Wiata rekreacyjna w Potrzanowie

wow

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

 

 


loga

„Budowa placów zabaw w miejscowościach Kakulin i Niedźwiedziny, gm. Skoki”
Gmina Skoki podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV LEADER, zadania pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowościach Kakulin i Niedźwiedziny, gm. Skoki”. Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.
Wartość zadania: 93.980,32 zł
Wartość dotacji: 58.500 zł
Wkład własny: 35.480,32 zł
Koszt placu zabaw w Kakulinie: 47.744,60 zł
Koszt placu zabaw w Niedźwiedzinach: 46.235,72 zł

Okres realizacji: wrzesień 2014 – styczeń 2015


logo „Sieć wodociągowa w Sławie Wlkp. – w gminie Skoki”

04.08.2014 Gmina Skoki podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zadania pn. „Sieć wodociągowa w Sławie Wlkp. – w gminie Skoki”.

Wartość zadania: 394.182,85 zł
Wartość dotacji: 64.174,00 zł
Wkład własny: 330.008,85 zł
Okres realizacji: marzec – grudzień 2014


loga „Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w m. Kuszewo, gm. Skoki”
Gmina Skoki podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV LEADER, zadania pn. „Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w m. Kuszewo, gm. Skoki”. Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

Wartość zadania: 11.153,96 zł

Wartość dotacji: 7.254,60 zł

Wkład własny: 3.899,36 zł
Okres realizacji: sierpień – grudzień 2014


   loga

„Zakup mebli i wykonanie centralnego ogrzewania dla do świetlicy wiejskiej w Stawianach, gm. Skoki”

Gmina Skoki podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV LEADER, zadania pn. „Zakup mebli i wykonanie centralnego ogrzewania dla do świetlicy wiejskiej w Stawianach, gm. Skoki”.
Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.
Wartość zadania: 55.720,34 zł
Wartość dotacji: 19.745,39 zł
Wkład własny: 35.974,95 zł
Okres realizacji: sierpień – grudzień 2014