OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Rejowcu

I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.

oznaczenie działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

115/8
Rejowiec
PO1B/00048516/8

0,4075 ha

73 350,00 zł

4 000 
do 11 czerwca 2018
(poniedziałek)

15 czerwca 2018
(piątek)
godz. 8:00

 

II. Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w bardzo złym stanie technicznym oraz budynkiem gospodarczym. Na działce znajdują się dwie murowane piwnice ziemne, dwa ustępy nieskanalizowane, ruiny budynku gospodarczego oraz barak nietrwale związany z gruntem.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. wyznacza dla wskazanej nieruchomości następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: „obszary rozwoju funkcji mieszkaniowych oraz działalności rolniczych i nierolniczych”.

Wymieniony kierunek zezwala na wprowadzenie następujących rodzajów zagospodarowania przestrzennego:

– wprowadzenie zabudowy o funkcji mieszkaniowej, zagrodowej oraz usługowej, w tym agroturystycznej,

– budowa oraz modernizacja systemu infrastruktury technicznej

IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 15 czerwca 2018 roku (piątek) o godzinie 8:00.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 4000 na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek).

  1. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
  2. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
  3. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
  4. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
  5. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.    Uwagi:

  1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
  3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.