8 listopada odbyło się cykliczne zebranie sołtysów z naszej gminy.

W pierwszym punkcie spotkania Burmistrza – Tadeusz Kłos poinformował o zamierzeniach inwestycyjnych na rok 2018 dotyczących poszczególnych samorządów wiejskich, które uwzględnione zostały w przyszłorocznym budżecie.

Dyrektor biblioteki – Elżbieta Skrzypczak zapoznała sołtysów z organizacją imprezy – „Mikołaj w Skokach”. Centrum Mikołajkowym pozostanie oczywiście hala sportowa, do której zaproszone zostały wszystkie dzieci. Nie wyklucza się jednak organizacji imprez w poszczególnych sołectwach, również tam dotrą słodkie upominki.

W związku z nadchodzącym końcem roku sołectwa winnym rozliczyć się z pozostających w ich dyspozycji środków finansowych. O przyspieszenie tych działań oraz opisanie zamierzeń na rok 2018 apelowała Aleksandra Kamińska – Skarbnik Gminy Skoki.

Omówiono spraw związane z ochroną środowiska. Pracownicy referatu zwrócili uwagę na rozpoczęte kontrole ilości nieczystości płynnych wywożonych z poszczególnych posesji. Analiza kwartalnych sprawozdań sporządzanych przez firmy wywożące nieczystości będzie porównywana z ilością ścieków z danej nieruchomości. Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem odbywa się wywóz odpadów wielkogabarytowych, zwrócono uwagę na lawinowy wzrost liczby kontenerów wywożonych z terenów wiejskich. Wybrany został wykonawca „akcji zimowej „2017/2018 jest to po raz kolejny firma pani Justyny Włodarczyk z siedzibą w Łaziskach. Wykonawca jest przygotowany do prac związanych z likwidacją śliskości, dysponuje również sprzętem do usuwania śniegu z dróg gminnych. 

Przypomniano sołtysom o ustalonych standardach utrzymania zimowego i zaapelowano do kierowców o odpowiednie przygotowaniu pojazdów, w szczególności założenie odpowiedniego ogumienia.

Na koniec Burmistrz zaprosił sołtysów na kolejne zebranie, będzie to – spotkanie opłatkowe.