W 2022 wprowadzone zostaną dwa nowe pakiety w programach rolno-środowiskowo-klimatycznych, które będą możliwe do realizacji w gospodarstwie przez 1 rok:

 • pakiet 8 – Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk – płatność 838 zł/ha,
 • pakiet 9 – Retencjonowanie wody – 260 zł/ha.

Warunki do pakietu 8 Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk, które muszą być spełnione przy realizacji tego pakietu:

 • zobowiązanie realizowane na TUZ położonych poza terenami Natura 2000,
 • warunek posiadania co najmniej jednej sztuki zwierzęcia od 15 marca do dnia 30 września z gatunku bydło domowe, bawoły domowe, kozy, owce lub konie.

Wymogi do pakietu 8 są następujące:

 • zakaz tworzenia nowych, rozbudowy lub odtworzenia istniejących urządzeń melioracyjnych,
 • zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych oraz przyorywanie, włókowanie, a także bronowanie w określonych terminach,
 • ograniczenie nawożenia oraz stosowania środków ochrony roślin,
 • częstość koszenia to dwa pokosy w ciągu roku,
 • termin koszenia – od 1 czerwca do 30 września,
 • zebranie i usuniecie skoszonej biomasy,
 • pozostawienie nieskoszonego fragmentu łąki o powierzchni od 5-10%.

TUZ-y wchodzące w pakiet 8 będzie można również użytkować kośno-pastwiskowo jak również pastwiskowo.

Pakiet 9 Retencjonowanie wody będzie mógł być realizowany na powierzchni, na której jest jednocześnie realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach pakietu 4 Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarze 2000 oraz pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 lub pakietu 8 Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk.

Beata Mączyńska
PZDR nr 5 zsiedzibą w Gnieźnie-P.WĄG-5