Spo­tka­nie opłat­kowe stało się oka­zją do wspól­nego prze­ży­wa­nia wyjąt­ko­wego nastroju Świąt Bożego Naro­dze­nia. Ten szczególny czas oczekiwania na narodziny Bożego Syna, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łosińcu 22 grudnia 2010 roku, spędziły w towarzystwie rodziców z trójek klasowych, wychowawców i opiekunów. Ucznio­wie wysta­wili Jasełka Bożo­na­ro­dze­niowe. Na sce­nie poja­wili się paste­rze, anioły, trzej mędrcy oraz Maryja z Józe­fem i Dzie­ciąt­kiem Jezus. Dzieci śpie­wały kolędy i pio­senki o tema­tyce świą­tecz­nej. Po czę­ści arty­stycz­nej zgod­nie z tra­dy­cją, wszy­scy podzie­lili się opłat­kiem skła­da­jąc sobie życze­nia oraz zasiedli do suto zastawionych stołów przygotowanych przez sponsorów, rodziców i nauczycieli. Ten niezwykły dzień na zawsze zapisał się w pamięci wszystkich uczestników, a szczególnie dzieci, bowiem w tym uroczystym dniu nie mogło również zabraknąć słodkich prezentów od Gwiazdora.

PODZIĘKOWANIA

Grono pedagogiczne, rodzice oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łosińcu, składają serdeczne podziękowania:

Firmie Auto-części z Łosińca oraz Państwu Leszkowi Podraza, Waldemarowi Podraza, Ewie Podraza, Kryspinowi Graczykowi, Jolancie Głuszek, Wioletcie Rodak, Grzegorzowi Korczakowi, za wsparcie finansowe podczas organizacji spotkania wigilijnego