Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach przyjęte zostaną dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej dopiero po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W roku szkolnym 2023/2024, szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Gmina Skoki zobowiązana jest do stosowania na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów i odpowiadających im punktów, które zostały określone Uchwałą Nr XXVIII/212/2017  Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017r.

Najwięcej , bo aż pięć punktów może zdobyć kandydat, którego rodzic lub opiekun prawny jest osobą samotnie wychowującą dzieci. Trzy punkty będą przyznane, jeżeli rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły. W przypadku, gdy rodzice lub rodzeństwo kandydata są absolwentami danej szkoły, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyznane mu zostaną dwa punkty.

Z kolei jeden punkt otrzyma kandydat, którego dziadkowie zamieszkują w obwodzie danej szkoły.

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej, rodzice bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły. Oświadczenie to może podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora szkoły.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach rozpoczyna się od dnia 16.01.2023r., a jej szczegółowy harmonogram  znajduje się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skoki oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.

Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 6-7 lat zachęcam do skorzystania z oferty Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.