Informujemy, że Wody Polskie zatwierdziły wniosek taryfowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

Zgodnie z nową taryfą w okresie od 4 października 2021 do 3 października 2022 r. wzrośnie cena 1 m3 odprowadzonych ścieków i miesięczna opłata abonamentowa  za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych obsługiwanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

Cena 1 m3 ścieków wzrośnie z ceny 11,15 zł do 11,91 zł brutto.

Cena miesięcznej opłaty abonamentowej za utrzymanie urządzenia kanalizacyjnego wzrośnie ze stawki 11,91 zł do 13,55 zł brutto.

Nie wzrośnie natomiast cena m3 dostarczanej wody i miesięczna opłata za przyłącze wodociągowe.  

Na kolejny okres tj. od 4 października 2022 roku do 3 października 2024 roku przewiduje się podwyżki zarówno za dostarczona wodę, jak i odprowadzone ścieki. Będzie to natomiast wzrost niewielki, na poziomie zbliżonym do 1,6 % rocznie. 

Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla poszczególnych odbiorców za okres od 04.10.2021 do 03.10.2024 dostępna jest w biuletynie informacji publicznej na stronie www.gmina-skoki.pl w zakładce Opłata za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń.