W sierpniu odbędzie się przetarg na bardzo atrakcyjną działkę – siedlisko w Budziszewicach w gminie Skoki.

Informacja na BIP Miasta i Gminy Skoki: https://skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=18758

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 87/2 położona w Budziszewicach

Numer działki, obręb geodezyjny, numer księgi wieczystejPowierzchnia działki [ha]Cena wywoławcza bruttoWysokość wadium i termin wpłatyCzas i miejsce przetargu
87/2 księga wieczysta PO1B/00068772/60,9842500.000,00 zł30 000 zł 5 sierpnia 2024 r. (poniedziałek)9 sierpnia 2024 r. (piątek godz.10:00) UMiG w Skokach

Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym Budziszewice, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej oraz terenów użytkowanych rolniczo, w strefie obrzeżnej miejscowości. Działka posiada kształt wieloboku.

Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym a także ruinami po piwnicy ziemnej. Na działce w północnej części zlokalizowany jest nieużytek w postaci zbiornika wodnego.

Budynek mieszkalny wybudowany został w technologii tradycyjnej murowanej na kamiennych fundamentach w latach 20-tych ubiegłego stulecia. Jest to budynek parterowy z  poddaszem, częściowo podpiwniczony. Na parterze zlokalizowane są 4 pokoje, 2 kuchnie, piwnica, przedpokój, 2 skrytki. Na poddaszu przestrzeń podzielona jest na 1 pokój oraz strych.  Powierzchnia użytkowa budynku 210,35m2, powierzchnia zabudowy 166,00m2. Ściany murowane z cegły. Dach drewniany, dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty eternitem oraz onduliną. Stolarka okienna skrzynkowa, drewniana. Drzwi płytowe. Podłogi drewniane. Tynki wewnętrzne malowane farbą emulsyjną lub klejową. Ogrzewanie piece kaflowe. Tynk elewacyjny cementowy. Budynek nadaje się do generalnego remontu, liczne pęknięcia, popękany i zerwany strop, nieszczelna i spaczona stolarka okienna i drzwiowa, zniszczone pokrycia tynków, instalacja elektryczna aluminiowa.

Natomiast budynek gospodarczy, został wykonany z cegły w latach 30-tych ubiegłego stulecia. Powierzchnia użytkowa budynku 447,38m2, powierzchnia zabudowy 302,00m2. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z poddaszem i częściowym podpiwniczeniem, Fundamenty kamienne. Ściany murowane z cegły. Strop łukowy. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej pokryty dachówką. Stolarka okienna i drzwiowa typowa inwentarska. Posadzki betonowe bez pokrycia. Tynki wewnętrzne bielone. Brak tynku elewacyjnego.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej gminnej nr 272529P o nawierzchni asfaltowej oraz dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej. Brak sieci kanalizacyjnej.

Oba budynki zlokalizowane na działce ewid. nr 87/2 w Budziszewicach zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków na podstawie Uchwały nr LVII/444/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Skoki na lata 2023-2026. Budynek mieszkalny wpisany został na karcie adresowej zabytku ruchomego pod nazwą „Zagroda nr 9 dom” natomiast budynek gospodarczy na karcie adresowej zabytku ruchomego pod nazwą „Dom nr 9 obora” .

Działka nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla w/w działki zostały wyznaczone następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego: „obszary zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działalności rolniczych i nierolniczych” w części północnej działki  oraz „obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej oraz zalesień”  części południowej działki.

Warunki udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości i w terminie określonym w powyższych tabelach, na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki.
 2. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
 3. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu.
 4. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 5. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba, która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 6. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 7. Wadium wpłacone przez osoby, która nie wygrały przetargu, zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.

Pozostałe informacje:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 4. Sprzedaż odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 5. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 6. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.
 7. Ogłoszenia o opisanych wyżej przetargach opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Szczegółowych informacji w sprawie nieruchomości udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa pod numerem telefonu 61 8925815.