Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim ruszają kontrole domowych pieców i kotłów. Będą one prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy Skoki. Poza kontrolami planowanymi, prowadzone są również kontrole interwencyjne.

Kontrole prowadzone będą przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, zgodnie z art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Czynności kontrolne wykonywane będą bez wcześniejszego zawiadomienia i zgodnie z przepisami mogą odbywać się w godzinach od 6:00 do 22:00 (planuje się prowadzenie kontroli w godzinach pracy Urzędu lub maksymalnie do godziny 18:00) w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika, który zobowiązany jest w myśl przytoczonego wyżej przepisu prawa umożliwić przeprowadzenie kontroli.

Utrudnianie kontroli pracownikom oddelegowanym do przeprowadzenia czynności kontrolnych zostało usankcjonowane w art. 225 § 1 Kodeksu karnego. „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Jeżeli kontrolowany będzie uniemożliwiał przeprowadzenie kontroli, kontrolujący urzędnik będzie zobowiązany wezwać na miejsce zdarzenia policję.

Jak przygotować się do kontroli ?

Osoba kontrolowana powinna udostępnić wszelkie posiadane dokumenty dotyczące instalacji grzewczej, np. dokumentację techniczną, instrukcje użytkowania, certyfikaty, które potwierdzą spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji oraz certyfikat jakościowy określający parametry węgla, który należy pozyskać przy zakupie opału. Sprawdzane będą kotłownie; pomieszczenia, w których znajdują się źródła ciepła.   

Cel kontroli źródeł ciepła u mieszkańców Gminy Skoki oraz formy pomocy finansowej do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła tzw. „kopciuchów”

Planowane kontrole w Gminie Skoki mają na celu podnoszenie świadomości mieszkańców jak ważne jest dbanie o czyste powietrze i jak duży wpływ na zdrowie ludzi ma to czym palimy i w jakich urządzeniach grzewczych dokonuje się spalania paliw.

Gmina Skoki prowadzi działania zarówno edukacyjne dot. ochrony powietrza; szkodliwego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi w wyniku spalania niewłaściwych paliw lub odpadów, jak i działania mające na celu wsparcie finansowe dla mieszkańców dot. m.in. wymiany pieców, termomodernizacji budynków, w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” lub programu „Ciepłe Mieszkanie”.

W tym miejscu zapraszamy do odwiedzania Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego programu „Czyste Powietrze” dedykowanego dla właścicieli budynków jednorodzinnych.

Punkt czynny jest w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00 oraz w środy w godzinach od 8:00 do 13:00.

Doradca ds. „Czystego Powietrza” pan Stanisław Kida udziela szczegółowych informacji i porad, pomaga wypełnić wnioski o udzielenie dotacji, a po zakończeniu przedsięwzięcia także pomaga przygotować dokumentację i wniosek o rozliczenie płatności w ramach dotacji.

Dodatkowo gmina realizuje zadania wynikające z programu „Ciepłe Mieszkanie”, który dedykowany jest dla właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych i wspólnot mieszkaniowych, a szczegółowych informacji o warunkach skorzystania z dotacji udziela: pani Monika Cytlak e-mail: m.cytlak@gmina-skoki.pl tel. do kontaktu (61) 8925 808

Uchwała antysmogowa – obowiązki mieszkańców

zapraszamy do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi

Kampania antysmogowa 2023

https://www.umww.pl/kampania-antysmogowa-2023

Masz stary kocioł na paliwo stałe? Sprawdź kiedy musisz go wymienić:

https://www.umww.pl/artykuly/64031/pliki/20230418132603_20220523090309plakatosczasu.jpg

Uchwały antysmogowe zakazują stosowania następujących paliw:

https://www.umww.pl/artykuly/64031/pliki/20230418132701_20220523090346plakatpaliwa.jpg

W uchwałach antysmogowych określa się ograniczenia i zakazy adresowane do osób eksploatujących kotły na paliwa stałe, np. zakazy używania najbardziej emisyjnych typów kotłów i pieców lub minimalne wymagania jakościowe dla paliw stałych dopuszczonych do spalania. Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej obejmuje więc dwa aspekty: kontrolę urządzenia grzewczego oraz kontrolę stosowanego paliwa.

Pomocne informacje dla mieszkańca

Jak sprawdzić czy posiadam piec spełniający wymagania uchwały antysmogowej ?

Należy sprawdzić czy na piecu znajduje się tabliczka znamionowa i odczytać z niej klasę kotła. Brak informacji oraz brak tabliczki znamionowej oznacza, że kocioł prawdopodobnie nie spełnia kryteriów żadnej z klas (jest to tzw. Kopciuch – kocioł pozaklasowy).

Zakup pieca po 2018 roku może wskazywać na posiadanie pieca klasy 5 i prawdopodobnie spełnia wymagania uchwały antysmogowej.

Jeśli mieszkaniec nie posiada danych o posiadanym piecu może spróbować skontaktować się
z producentem celem pozyskania informacji produktowych.

Co w przypadku posiadania kominków?

Dla ogrzewaczy pomieszczeń typu: kominki; kozy; piece kaflowe, których eksploatacja rozpoczęła się przez 1 maja 2018 r. przewidziany został czas przejściowy – do 1 stycznia 2026 r. na dostosowanie się do wymogów uchwały antysmogowej lub wymianę starych ogrzewaczy pomieszczeń.

Ogrzewacze pomieszczeń, które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub nie osiągają sprawności cieplnej na poziomie 80% muszą zostać wyłączone z użytkowania lub wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Co to jest EKOPROJEKT?

To nic innego jak Dyrektywa UE odnosząca się do kominków i pieców, w której określono ścisłe normy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać urządzenia grzewcze, w zakresie wartości emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Od 1.01.2022 roku wszystkie kominki i piece wprowadzane do obrotu lub obecnie użytkowane będą musiały spełniać normy ekoprojektu, a producent kotłów na paliwo stałe zobowiązany jest zapewnić wszelkie niezbędne informacje o produkcie zgodnie z obowiązującą dyrektywą.

Opracował: Dawid Braciszewski