Gmina Skoki posiada w swojej ofercie atrakcyjne działki budowlane. W grudniu odbędą się przetargi na sprzedaż 2 nieruchomości położonych w Skokach.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1598/2 położona w Skokach przy ul. Okrężnej

ul. Okrężna

Numer działki, obręb geodezyjny, numer księgi wieczystejPowierzchnia działki [ha]Cena wywoławcza bruttoWysokość wadium i termin wpłatyCzas i miejsce przetargu
1598/2 księga wieczysta PO1B/00048341/00,0771120.000,00 zł7.000 zł do 28.11.20236.12.2023 godz. 9:00 UMiG w Skokach

Nieruchomość położona jest w Skokach przy ulicy Okrężnej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz stawu. Działka zlokalizowana jest na terenie ze skłonem w kierunku południowym, ma kształt wieloboku.

Nieruchomość posiada dostęp do publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej (ul. Okrężna).

Istnieje możliwość podłączenia działki do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej (wydano zapewnienia dostaw energii elektrycznej oraz warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego – dokumenty te zostały wydane przez administratorów sieci).

Działak zlokalizowana jest w odległości około 1,0 km od drogi wojewódzkiej nr 196, 1,5 km od stacji kolejowej PKP w Skokach oraz 2,5 km od Szkoły Podstawowej w Skokach. Najbliższe jezioro znajduje się ok 1,5 km.

Dla nieruchomości wydana została decyzja nr 88/23 z dnia 1.08.2023 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1427/2 położona w Skokach przy ul. Brzozowej

Numer działki, obręb geodezyjny, numer księgi wieczystejPowierzchnia działki [ha]Cena wywoławcza bruttoWysokość wadium i termin wpłatyCzas i miejsce przetargu
1427/2 księga wieczysta PO1B/00046709/40,048580.000 zł5.000 zł do 28.11.20236.12.2023 godz. 10:00 UMiG w Skokach   

Nieruchomość położona jest w Skokach przy ulicy Brzozowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka zlokalizowana jest na terenie płaskim, ma kształt prostokąta ze ściętym północno-zachodnim narożnikiem. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega sieć niskiego napięcia.

Działka posiada dostęp do publicznej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej (ul. Brzozowa).

Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej (wydano zapewnienia dostaw energii elektrycznej oraz warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego – dokumenty te zostały wydane przez administratorów sieci).

Działka ta jest w odległości około 1,2 km od stacji kolejowej PKP w Skokach, 1,7 km od drogi wojewódzkiej nr 196 oraz 1,9 km od Szkoły Podstawowej w Skokach. Najbliższe jezioro znajduje się około 1,5 km.

Dla nieruchomości wydana została decyzja nr 91/23 z dnia 10.08.2023 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Warunki udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości i w terminie określonym w powyższych tabelach, na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki.
 2. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
 3. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu.
 4. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 5. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 6. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 7. Wadium wpłacone przez osoby, która nie wygrały przetargu, zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu,  nie później niż przed upływem 3 dni.

Pozostałe informacje

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 4. Sprzedaż odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 5. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 6. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.
 7. Ogłoszenia o opisanych wyżej przetargach opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?c=1028).

Szczegółowych informacji w sprawie nieruchomości udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa pod numerem telefonu 61 8925815.