OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO   
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza nabór na zastępstwo na czas określony na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Wymagania niezbędne:

O wyżej wymienione stanowisko pracy może ubiegać się osoba posiadająca:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Od kandydata wymagana jest również:

 • Biegła obsługa komputera.
 • Samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, dokładność.
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce.

Wymagania dodatkowe:

Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:

 • Doświadczenie zawodowe – udokumentowany staż pracy w jednostce sektora finansów publicznych.

Kandydat na stanowisko musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku (zadania główne):

 1. Wymiar podatku od środków transportowych.
 2. Przygotowywanie decyzji ustalających i określających wysokość zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych. Prowadzenie postępowań dotyczących ulg podatkowych.
 3. Prowadzenie postępowań w sprawach o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Udział w kontrolach nieruchomości w terenie w zakresie spraw podatkowych.
 5. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów należności podatkowych w ciągu roku podatkowego.
 6. Prowadzenie rejestru ulg podatkowych.
 7. Przygotowywanie dokumentacji wstępnej do sprawozdań.
 8. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej.
 9. Przygotowywanie zaświadczeń stanowiących stwierdzenie stanu faktycznego w zakresie podatku od środków transportowych.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (jeśli kandydat takimi dysponuje);
  • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych – wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;

Proponowane warunki zatrudnienia:

Wyłoniony w drodze naboru kandydat otrzyma następujące warunki pracy:

Umowę o pracę na czas określony, nie krótszy niż 14 miesięcy od dnia zatrudnienia.

Praca w godzinach pracy Urzędu, w budynku Urzędu w wymiarze 1 etatu. Praca związana jest ze współpracą z jednostkami organizacyjnymi gminy.

 1. Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone w inny sposób, w terminie do 25 września 2023r. na adres: Urząd Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki; Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat”.
 2. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane.
 3. Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Skarbik Gminy lub Sekretarz Gminy, nr tel. 618925 800.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos


Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: rozporządzenie RODO) dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skoki, tel. 61 8925800 , e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl,

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Katarzynę Przybysz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: k.przybysz@gmina-skoki.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celu rekrutacji pracownika na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, dane kandydata wyłonionego w naborze do zatrudnienia będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Administratora.

6. Dane osobowe zgromadzone w danym naborze będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru, następnie zostaną zarchiwizowane.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, prawo do żądania od Administratora ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy w Pana/Pani ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO

9. Podanie przez Pan/Pani danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym, niezbędnym w procesie naboru. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.