Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki – stanowisko ds. inwestycji.

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach wyniósł poniżej 6%.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe w zakresie budownictwa.
 • Znajomość przepisów ustawy prawo budowlane oraz prawo zamówień publicznych.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Kandydatka/kandydat na stanowisko urzędnicze musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto nie może być skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie będą:

 • Doświadczenie zawodowe związane z realizacją inwestycji i zamówieniami publicznymi.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku (zadania główne):

 1. Przygotowywanie, nadzorowanie, odbiór i rozlicznie inwestycji gminnych.
 2. Współpraca z projektantami w zakresie zlecanych projektów technicznych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgłaszanie rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych, uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie.
 4. Sporządzanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację planowanych inwestycji, oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia tych inwestycji, m.in. kosztorysów różnicowych, protokołów i in.
 5. Monitorowanie przebiegu inwestycji pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną i dokonywanie koniecznych zmian w dokumentacji technicznej i pozwoleniach na budowę, zgłaszanie ich do właściwych organów.
 6. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej i odbiorowej.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  • Kserokopie świadectw pracy – dotyczy osób ze stażem pracy;
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (jeśli kandydatka/kandydat takimi dysponuje);
  • Kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie przepisów lub umów przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
  • Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • Oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych – wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;

Proponowane warunki zatrudnienia:

Wyłoniony w drodze naboru pracownik otrzyma następujące warunki pracy:

Umowę o pracę na czas określony na 6 miesięcy, następnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (dotyczy osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego, umowę o pracę na czas nieokreślony.

Praca w godzinach pracy Urzędu w budynku Urzędu, z koniecznością wyjazdów na teren gminy.

Dokumenty aplikacyjne powinny byś własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone do Urzędu w inny sposób w terminie do 16 czerwca 2023 roku na adres:

Urząd Miasta i Gminy Skoki, ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki; Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. inwestycji).

 • Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane.
 • Z regulaminem naboru można zapoznać się w sekretariacie Urzędu. Regulamin dostępny jest również w BIP Urzędu.
 • Druki kwestionariusza osobowego można pobrać w sekretariacie Urzędu bądź z BIP Urzędu.
 • Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Sekretarz Gminy lub Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury, tel. 61 8925 800.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

/-/ Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos

Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: rozporządzenie RODO) dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skoki, tel. 61 8925800, e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl,

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Katarzynę Przybysz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: k.przybysz@gmina-skoki.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celu rekrutacji pracownika na stanowisko Informatyk.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, dane kandydata wyłonionego w naborze do zatrudnienia będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Administratora.

6. Dane osobowe zgromadzone w danym naborze będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru, następnie zostaną zarchiwizowane.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, prawo do żądania od Administratora ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy w Pana/Pani ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO

9. Podanie przez Pan/Pani danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym, niezbędnym w procesie naboru. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.