REGULAMIN KONKURSU „PIĘKNA I ZIELONA GMINA 2023”

§ 1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.

§ 2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  1. na najładniejszy ogród,
  2. na najładniejszy „zielony zakątek” (m.in. balkon, taras, teren wspólny).

§ 3. Konkurs ma na celu:

1. Promocję pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań stosowanych przez właścicieli nieruchomości w swoich ogrodach i innych terenach zielonych,

2. Poprawę estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród,

3. Wyłonienie najładniejszych ogrodów i „zielonych zakątków” na terenie Gminy Skoki. 

§ 4.

1. W konkursie mogą brać udział właściciele nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Skoki,

2. Laureaci trzech pierwszych miejsc z roku ubiegłego, w kategorii najładniejszy ogród, wyłączeni są z udziału w konkursie,

3. Przystępujący do konkursu mogą zgłosić swój udział jedynie w jednej kategorii.

§ 5. Warunkiem uczestnictwa jest mailowe lub telefoniczne zgłoszenie, zawierające następujące dane: imię i nazwisko, adres nieruchomości zgłoszonej do konkursu, numer telefonu. Zgłoszenia przyjmuje Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, tel. 61 8 925 817, e mail: a.frankowska@gmina-skoki.pl.

§ 6. Przystępując do konkursu uczestnik jednocześnie deklaruje, że:

1.Przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu,

2. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikację imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz rejestrację fotograficzną i przekazanie praw autorskich zdjęć na rzecz organizatora konkursu. 

§ 7. Zgłoszenia do konkursu należy składać do 31 maja 2023 roku. 

§ 8. Zgłoszone nieruchomości wizytowane będą przez powołaną Komisję konkursową. Uczestnicy konkursu o terminie i miejscu zostaną poinformowani stosownym powiadomieniem.

§ 9. Kryteriami oceny są:

1. W kategorii konkursu na najładniejszy ogród:

a) mała architektura: kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole itp.,

b) różnorodność nasadzeń, utrzymywanie drzew i krzewów ozdobnych,

c) stan utrzymania trawników,

d) funkcjonalność nieruchomości,

e) bezpieczeństwo na nieruchomości,

f) oryginalność zagospodarowania posesji,

g) ogólne wrażenie estetyczne,

h) wkład pracy własnej.

2. W kategorii konkursu na najładniejszy „zielony zakątek”:

a) estetyka i pomysłowość aranżacji,

b) atrakcyjność formy, kolorystyki, doboru roślin i innych elementów,

c) ład i porządek,

d) wkład pracy własnej.

§ 10. Dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

§ 11. Uczestnicy konkursu o terminie i miejscu jego rozstrzygnięcia zostaną powiadomieni pisemnie.