Przypominamy, że od 1 marca 2023 (środa) od godziny 7.30  rusza nabór wniosków o dofinansowanie zakupu naziemnych zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstawania.

Wnioskodawca może uzyskać dotację z budżetu gminy w wysokości 600,00zł brutto, jednak nie więcej niż 100% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów związanych z zakupem zbiornika do gromadzenia wód opadowych.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych zbiorników o minimalnej pojemności 200l, zakupionych po dacie zawarcia umowy z gminą.

Dotacja dotyczy zakupu jedynie zbiorników (osprzęt, w tym: złącza, krany, redukcje, węże, rury nie są przedmiotem dotacji).

O kolejności udzielania dotacji decydować będzie data wpływu wniosków, które będą rozpatrywane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, określonych w budżecie gminy.

Uwaga: Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na przedsięwzięcie realizowane dla danej nieruchomości, a inwestycja może być dokonana za zgodą wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (druk zgody współwłaścicieli w załączeniu).

Dokumenty do pobrania: