Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 172 ze zm.) oraz Uchwały nr XXVII/233/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3476)

podaję do publicznej wiadomości informację o wolnym lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy i ogłaszam nabór wniosków na przedmiotowy lokal

 1. Lokal mieszkalny o numerze 2 położony jest na parterze budynku (wysoki parter) w Glinnie 10B, na działce 29/15, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą nr PO1B/00047347/5.
 2. Informacje o lokalu:
 3. Lokal mieszkalny
 4. Najem na czas nieokreślony
 5. Stan techniczny: dobry
 6. Powierzchnia użytkowa lokalu: 55,30 m2
 7. Lokal składa się z pokoju o pow. 16,00 m2, pokoju o pow. 15,50 m2, kuchni o pow. 11,90 m2, łazienki z wc o pow. 4,70 m2 i korytarza o pow. 7,20 m2
 8. Ogrzewanie centralne- kotłownia ogrzewająca budynek.
 9. Opłaty:
 10. Miesięczny czynsz najmu lokalu mieszkalnego: 373,83 zł
 11. Opłaty za centralne ogrzewanie wg rachunku otrzymanego ze wspólnoty mieszkaniowej i rozliczenia przesłanego przez Gminę Skoki, z terminem płatności określonym w tym dokumencie- aktualnie miesięczny koszt wynosi 702,31 zł
 12. Opłaty za wodę wg wskazań licznika wody (4,54 zł za 1m³) i rachunku otrzymanego ze wspólnoty mieszkaniowej oraz rozliczenia przesłanego przez Gminę Skoki, z terminem płatności określonym w tym dokumencie.
 13. Opłaty za wywóz nieczystości płynnych wg wskazań licznika wody (23,76 zł za 1m³) i rachunku otrzymanego ze wspólnoty mieszkaniowej oraz rozliczenia przesłanego przez Gminę Skoki, z terminem płatności określonym w tym dokumencie.
 14. Opłaty za energię rozliczane według licznika na podstawie umowy zawartej pomiędzy najemcą a dostawcą energii
 15. Opłata za odpady wg złożonej deklaracji
 16. Uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony są wnioskodawcy, którzy spełniają kryterium dochodowe a ich warunki zamieszkiwania kwalifikują się do poprawy.

KRYTERIUM DOCHODOWE:

1) w gospodarstwie domowym jednoosobowym dochód nie może przekroczyć 200 % kwoty najniższej emerytury tj. 2676,88 zł miesięcznie

2) w gospodarstwie domowym wieloosobowym dochód nie może przekroczyć 130 % kwoty najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego, tj. 1739,97 zł na osobę miesięcznie

KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO POPRAWY:

 1. Zamieszkiwanie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym powierzchnia łączna pokoi jest mniejsza niż 10 m2
 2. Zamieszkiwanie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym na jednego członka gospodarstwa przypada mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi
 3. Zamieszkiwanie w lokalu niedostosowanym do jego rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności
 4. Wymagane dokumenty:
 5. Wniosek zawierający dane osoby ubiegającej się o najem lokalu oraz osób objętych wnioskiem wraz z opisem aktualnej sytuacji majątkowej, życiowej, zdrowotnej i materialnej, w tym określenie miejsca i warunków zamieszkiwania (wniosek do pobrania w urzędzie).
 6. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego z ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
 7. Dokumenty potwierdzające dochody osiągane w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o najem lokalu (np. zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, zaświadczenie o wysokości dochodu w gospodarstwie rolnym, zaświadczenie z urzędu skarbowego, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanej pomocy w ostatnich pełnych trzech miesiącach kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku).
 8. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli osoba objęta wnioskiem takie posiada).
 9. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

Uwaga! Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu mają osoby, które zostały pozbawione lokalu mieszkalnego z powodu klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki na podstawie decyzji właściwego organu, pozostają w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej, w szczególności ze względu na orzeczoną niepełnosprawność, zamieszkują w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi  w rozumieniu prawa budowlanego.

 • Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski należy składać do 10 lutego 2023 roku do godziny 15:30 w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki