OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Polnej

I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, cena nieruchomości i wysokość wadium

Lp.oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościpowierzchnia nieruchomości [ha]wymiary szer./dł.cena wywoławcza bruttowysokość wadium
1.1105/2 księga wieczysta PO1B/00067378/70,0350około 15m/23m90 000 zł6 000 zł
2.1106/4 księga wieczysta PO1B/00046375/30,0506około 15m/33m

II. Opis nieruchomości

Nieruchomość oznaczona numerem 1106/4 położona jest w Skokach, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 60,30 m2. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej, bez podpiwniczenia, parterowy wraz z poddaszem nieużytkowym. Budynek nadaje się do remontu w zakresie rozszerzonym. Posiada zniszczone pokrycia tynków i podłóg, widoczną wilgoć, zdewastowane urządzenia w łazience, instalację elektryczną aluminiową, spaczoną stolarkę drzwiową, brak kotła i grzejników oraz zniszczony dach. Na nieruchomości 1106/4 zlokalizowana jest również piwnica ziemna oraz ruiny budynku gospodarczego. Teren jest nieogrodzony.

Nieruchomość numer 1105/2 położona w Skokach, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie. Nieruchomość jest niezabudowana i przylega do nieruchomości numer 1106/4. Teren jest nieogrodzony.

Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i energetycznej. Nieruchomości zlokalizowane są w odległości około 1,8 km od stacji kolejowej PKP w Skokach, 2,3 km od drogi wojewódzkiej nr 196 oraz 2,5 km od Szkoły Podstawowej w Skokach.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla przedmiotowych nieruchomości wyznaczono następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: „obszary rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowych z funkcją produkcyjną jako uzupełniającą”. Ze względu na kształt, położenie i sposób zagospodarowania terenu, działki 1105/2 i 1106/4 są sprzedawane łącznie.

IV. Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, II piętro – Segment B, 1 marca 2023 roku (środa) o godzinie 10:00.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6000 zł, na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 23 lutego 2023 r. (czwartek). Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.

2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu.

3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.

4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.

5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

6. Wadium wpłacone przez osoby, która nie wygrały przetargu, zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu,  nie później niż przed upływem 3 dni

VII. Uwagi

1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

4. Budynek można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa pod nr tel. 61 8925815.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości lokalowej nr 9 w budynku nr 11 przy ulicy Zamkowej w Skokach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie własności działki nr 78/2

I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, cena nieruchomości, wysokość i termin wpłaty wadium oraz termin przetargu

Przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego jest lokal nr 9 o powierzchni 48,10 m2 położony w budynku wielorodzinnym przy ulicy Zamkowej 11 w Skokach oraz udział w wysokości 481/2709 w nieruchomości wspólnej i w prawie własności działki nr 78/2 o powierzchni 0,1639 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą nr PO1B/00060721/8.

Cena wywoławcza nieruchomościWysokość wadiumTermin wpłaty wadiumTermin przetargu
110 000,00 zł11 000,00 zł23 lutego 2023 r. (czwartek)1 marca 2023 r. (środa) godz. 11:00

II. Opis nieruchomości

Budynek mieszkalny został wybudowany przed 1939 rokiem w technologii tradycyjnej z poddaszem nieużytkowym. Lokal nr 9 znajduje się na parterze budynku, ma powierzchnię użytkową 48,10 m2. Powierzchnia lokalu została wyznaczona z zachowaniem zasady korygowania powierzchni z uwagi na wysokość pomieszczeń mniejszą niż 2,20 m.

Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC i dwóch korytarzy. Lokal posiada instalację elektryczną (aluminiową), wodną i kanalizacyjną. Lokal jest ogrzewany piecami kaflowymi. Posadzki wykonane są z betonu, podłogi są drewniane, pokryte glazurą podłogową oraz wykładziną PCV. Tynki wewnętrzne malowane są farbą emulsyjną oraz pokryte są glazurą ścienną. Standard lokalu został określony jako niski, a standard techniczny – dostateczny. W lokalu zaobserwowano wychodzącą wilgoć, uginające się podłogi drewniane, zniszczone pokrycia posadzek i tynków.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 600 m od drogi wojewódzkiej nr 196, 750 m od stacji kolejowej PKP w Skokach oraz 2 km od Szkoły Podstawowej w Skokach.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Lokal przeznaczony jest do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. Przedmiotowy lokal nie jest objęty umową najmu.

IV. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest określony.

V.  Czas i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, II piętro – Segment B, 1 marca 2023 r. (środa) o godzinie 11:00.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 11 000 zł, na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 23 lutego 2023 r. (czwartek). Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.

2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu.

3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.

4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.

5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

6. Wadia wpłacone przez osoby, która nie wygrały przetargu, zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu,  nie później niż przed upływem 3 dni

VII. Uwagi

1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;

3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

4. Lokal można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa pod nr tel. 61 8925815.