Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka mają dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Skoki. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe / tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz.1082 ze zm. / Są to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową 5-cio punktową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników, uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w sytuacji kiedy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria, które zostały ustalone przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą

Nr XXVIII/211/2017 z dnia 30 marca 2017 r.  Tzw. „kryteria gminne” mają różną wagę punktową. Najwięcej, bo aż 5 punktów otrzyma kandydat, którego rodzice bądź opiekunowie prawni są osobami pracującymi, prowadzą działalność gospodarczą bądź pobierają naukę w systemie dziennym.

Tą samą liczbę punktów otrzyma kandydat, którego rodzina jest objęta opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach. W sytuacji, kiedy rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, to otrzyma on 3 punkty. Najmniej, bo tylko 1 punkt, zostanie przyznany kandydatowi, którego rodzeństwo, rodzice bądź opiekunowie prawni uczęszczali do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach.

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej, rodzice bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenie to może podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora przedszkola.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Skokach rozpoczyna się od dnia 13.02.2023 r., a jej szczegółowy harmonogram  znajduje się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skoki oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach.

Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 3-6 lat zachęcam do skorzystania z oferty Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach.