Procedurą wypłaty dodatku węglowego w gminie Skoki zajmować będzie się Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Skokach, ul. Ciastowicza 11, parter, wejście do segmentu B.

Wnioski można składać:

  • osobiście w wersji papierowej w godzinach pracy OPS:
    • – poniedziałki 8.00 – 17.00,
    • – wtorek – piątek. 7.30-15.30.
  • elektronicznie za pomocą skrzynki ePUAP.
  • listownie na adres OPS w Skokach

Wzór wniosku:

Pamiętaj!

Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Nie ma kryteriów dochodowych. 

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).

Informacja telefoniczna: 61 892 58 28, 61 892 58 27