Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W ostatnich latach możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej uzyskali mieszkańcy ulic Falistej, Dojazd, Górnej, Okrężnej, Polnej i Topolowej w Skokach.

Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać na własny koszt, po wcześniejszym wystąpieniu do użytkownika infrastruktury, tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Po wykonaniu prac należy złożyć wniosek do Zakładu o zawarcie umowy na odbiór ścieków. Druki dokumentów można pobrać ze strony internetowej: www.zwikskoki.pl, w zakładce Biuro Obsługi Klienta, pliki do pobrania bądź w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach przy ul. Jana Pawła II 43a.

Jednocześnie zaznaczam, że nadzór nad realizacją obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje burmistrz, który zgodnie z art. 5 ust. 7 cytowanej ustawy, w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie.

Wykonanie decyzji, zgodnie z art. 5 ust. 9 ww. ustawy podlega egzekucji w trybie ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.