Osoby, które planują w najbliższym czasie złożyć wniosek prosimy w miarę możliwości o złożenie wniosków do 14 kwietnia br. (wnioski te zostaną wówczas uwzględnione w zapotrzebowaniu na środki finansowe składanym do Wojewody Wielkopolskiego do 15 kwietnia).

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki:

Wnioski należy składać wyłącznie za okres udzielonego wsparcia (tzw. z dołu). Świadczenie będzie wypłacane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Goszczący u siebie osoby z Ukrainy muszą więc najpierw ponieść koszty, potem otrzymają pieniądze – oznacza to, że świadczenie będzie wypłacane z tzw. „dołu”.

We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zarówno zakwaterowanie, jak i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: