Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Celem wykonania obowiązku wynikającego z art. 6c ust.3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297) Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych będzie zawarta na okres 2 lat od 1.01.2023r. do dnia 31.12.2024r.

W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na:

  • złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

W oświadczeniu o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę i który jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Druk oświadczenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skoki: https://www.gmina-skoki.pl/ – zakładka „Gospodarka odpadami” – „Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Pobierz druk oświadczenia:

Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. od 1.01.2023r. i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy, tj. do 31.12.2024r.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skoki: http://skoki.nowoczesnagmina.pl/ ,na stronie internetowej urzędu: https://www.gmina-skoki.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Oświadczenie składa się do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki.

/-/ Tadeusz Kłos
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki