Spływ kajakowy po Potrzanowskich Jeziorkach

  129

  Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  panel zapisowy: https://panel.maratonczykpomiarczasu.pl/splyw-szlakiem-potrzanowskich-jezior

  3. Spływ Szlakiem Potrzanowskich Jezior na powitanie lata

  Regulamin

  1. Organizator:
  a) Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, Wojciech Cibail,
  b) kierownik spływu Karolina Stefaniak, tel. kontaktowy 691 726 319.

  2. Cel:
  a) Popularyzacja kajakowej aktywności fizycznej
  b) Możliwość zapoznania się z pięknem terenu gmin Skoki.

  3. Termin i miejsce:
  22 czerwca 2024 (sobota)
  Start z plaży jeziora Włókna w Potrzanowie (62-085)

  4. Trasa i harmonogram spływu:
  15:00 gotowość kajakarzy, odprawa i start z plaży Jeziora Włókna, trasa spływu po niewielkich jeziorach: Włókna, Brzeźno, Lipka, Liskówka i Jeziorko połączonych Rzeką Dzwonówką.
  Długość trasy ok 9 km. Czas trwania spływu ok 3h.

  5. Ilość miejsc:
  a) 40 miejsc w kajakach zapewnionych przez organizatora – głownie dwuosobowych.
  b) do 15 uczestników w kajakach własnych.
  Istnieje możliwość podwiezienia kajaka własnego na plażę, rozładowanie i odstawienie samochodu na parking. Kajakarze w kajakach własnych mają także obowiązek rejestracji i opłaty.

  6. Zapisy:
  a) Zapisy TYLKO drogą elektroniczną (panel zapisowy) od 3 do 20 czerwca lub wyczerpania się miejsc.

  https://panel.maratonczykpomiarczasu.pl/splyw-szlakiem-potrzanowskich-jezior

  7. Koszt:
  a) 25 zł od osoby płatne w momencie rejestracji.
  b) opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi, chyba, że organizator odwoła spływ z powodów innych niż warunki atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu uczestników (burze, bardzo silny wiatr).

  8. Uczestnikom zapewniamy:
  a) wszystkim kajakarzom w kajakach organizatora zapewniamy miejsce w kajaku, kamizelkę oraz wiosło.
  b) słodki poczęstunek oraz wodę.
  c) okolicznościową wklejkę potwierdzającą udział w spływie.

  9. Ważne zasady:

  a. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem, podpisanie go przed wejściem do kajaka oraz stosowanie się do jego zapisów.

  b. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania. Każdy uczestnik podpisuje stosowne oświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia.

  c. Uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.

  d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilno- prawnej za uczestników spływu, uczestnicy dokonują ubezpieczenia NW we własnym zakresie.

  e. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub jeśli mają skończone 16 lat muszą posiadać pisemna zgodę prawnego opiekuna.

  f. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania zasad wynikających z przepisów prawa oraz poleceń Kierownika i wyznaczonych osób funkcyjnych.

  g. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej na sobie kamizelce asekuracyjnej.

  h. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.

  i. Przed oraz w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.

  j. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.

  k. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.

  l. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.

  ł. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.

  m. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.

  n. Kierownik spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.

  o. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.

  p. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

  10. Polityka prywatności RODO
  KLAUZULA RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w zakresie uczestników imprezy rekreacyjnej 3. Spływ Szlakiem Potrzanowskich Jezior
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Skoki z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
  2. Inspektorem ochrony danych Gminy Skoki jest Pani Katarzyna Przybysz: e-mail: k.przybysz@gmina-skoki.pl, tel. 61 8925812.
  3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Organizacja imprez sportowych, zgodnie z regulaminami imprez sportowych oraz zgodą do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO i wyłącznie w celu: realizacji imprez sportowych, ich promocji oraz archiwizacji.
  4. Kategoria osób, których dane dotyczą: uczestnicy imprez sportowych.
  5. Kategorie danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, wiek, wizerunek osoby.
  6. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego realizację zadania oraz upływu okresu wynikającego z kategorii archiwizacyjnej.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania danych osobowych;
  c) żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  f) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, informacje o prawie do jej cofnięcia; w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
  8. Odbiorcy danych: Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem: organów i instytucji państwowych lub samorządowych w związku z prowadzonym przez te organy lub instytucje postępowaniem. Dostawców, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawców usług IT, dostawców usług pocztowych.
  9. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.