Spływ kajakowy rzeką Małą Wełną

  50

  Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  Regulamin 4. spływu kajakowego rzeką Małą Wełną

  1. Organizator:
   Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
   Biuro Stowarzyszenia: ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
   +48/ 508 568 051
  2. Partnerzy: Gmina Skoki
  3. Cel:
   – Popularyzacja kajakowej aktywności fizycznej.
   – Popularyzacja wiedzy o Stowarzyszeniu „Dolina Wełny”
   – Możliwość zapoznania się z pięknem terenu gmin Skoki jako członka „Stowarzyszenia Dolina Wełny”, przez które odbywa się spływ.
  1. Termin i miejsce:
   – 14 kwietnia 2024 roku – niedziela 
   – Baza spływu: świetlica Wiejska w 62-285 Kakulinie 17a
   – Trasa spływu 9  km od mostu w Wysoce do Nadmłyna.
   Na trasie mogą wystąpić utrudnienia: zwalone drzewa, jazy i inne mogące powodować konieczność przenoszenia kajaka.
   – Zbiórka uczestników przy świetlicy o godzinie 9:00
  1. Komandor spływu Karolina Stefaniak 691 726 319
  2. Ilość miejsc:
   – 40 miejsc w 20 kajakach dwuosobowych zapewnionych przez organizatora,
   – do 15 uczestników w kajakach własnych,
   – do limitu nie wchodzą kajaki obsługi spływu,
   – organizatorzy w razie potrzeby utworzą listę rezerwową.
  1. Zapisy: UWAGA; udział w spływie mogą wziąć udział mieszkańcy gmin członkowskich Stowarzyszenia Dolina Wełny: Skoki, Margonin, Kiszkowo, Rogoźno, Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Wapno, Wągrowiec (gmina wiejska).

  – Zapisy do 7 kwietnia lub do wyczerpania się liczby miejsc.
  elektronicznie: turystyka@gmina-skoki.pl

  – Dokonując zgłoszenia prosimy o podanie imienia i nazwiska NUMERU TELEFONU, miejscowości zamieszkania(bez szczegółowego adresu) i nazwę gminy oraz czy kajak swój czy organizatora.

  1. Udział w spływie jest bezpłatny.
  2. Uczestnikom zapewniamy: transport osób i sprzętu przed i po spływie, posiłek regeneracyjny i pamiątkową wklejkę
  3. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora oraz podpisanie go w dniu spływu.
  4. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania.
  5. Uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilno- prawnej za uczestników spływu.
  7. Na trasie występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
  8. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
  9. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
  10. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
  11. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
  12. Przed oraz w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
  13. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
  14. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
  15. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
  16. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
  17. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.
  18. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
  19. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
  20. Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
  21. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
  22. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
  23. FINANSOWANIE: Wydarzenie zostanie sfinansowane w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszaru wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” przy współudziale Gminy Skoki.