1 Spływ Kajakowy Szlakiem Potrzanowskich Jezior na zakończenie wakacji – 27 sierpnia

  0
  62

  Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  Ruszamy z zapisami na spływ, link do zapisów:
  https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/splyw-potrzanowo

  UWAGA Niestety okazuje się, że stan wody w kanale Dzwonowskim pomiędzy jeziorami jest bardzo niski, najniższy od lat.
  Jeśli woda wyschnie na tyle, że spływu nie da się zrobić poinformujemy Państwa o tym fakcie na kilka dni przed spływem i oczywiście zwrócimy pieniądze.

  Przypominamy, ilość miejsc (szczegółowy Regulamin poniżej):

  a) 40 miejsc w 20 kajakach jedno, dwuosobowych i trzyosobowych zapewnionych przez organizatora.

  W kajakach organizatora SPŁYW TYLKO DLA ZAMELDOWANYCH MIESZKAŃCÓW GMINY SKOKI, w razie braku chętnych organizator dopuszcza możliwość uruchomienia zapisów dla chętnych spoza terenu gminy Skoki o czym poinformuje na stronie www.gmina-skoki.pl oraz profilu społecznościowym na FB.

  b) do 15 uczestników w kajakach własnych bez względu na miejsce zamieszkania.

  1 Spływ Szlakiem Potrzanowskich Jezior na zakończenie wakacji – Regulamin

  1. Organizator:
  a) Urząd Miasta i Gminy w Skokach,
  b) kierownik spływu Karolina Stefaniak, tel. kontaktowy 691 726 319.

  2. Partnerzy:
  a) KS 1932 Potrzanowo

  3. Cel:
  a) Popularyzacja kajakowej aktywności fizycznej
  b) Możliwość zapoznania się z pięknem terenu gmin Skoki.

  4. Termin i miejsce:
  27 sierpnia 2022 (sobota)
  Start z plaży jeziora Włókna w Potrzanowie (62-085)

  5. Trasa i harmonogram spływu:
  15:00 gotowość kajakarzy, odprawa i start z plaży Jeziora Włókna, trasa spływu po niewielkich jeziorach: Włókna, Brzeźno, Lipka, Liskówka i Jeziorko połączonych Rzeką Dzwonówką.
  Długość trasy ok 9 km. Czas trwania spływu ok 3h.

  7. Ilość miejsc:
  a) 40 miejsc w 20 kajakach jedno, dwuosobowych i trzyosobowych zapewnionych przez organizatora.
  W kajakach organizatora SPŁYW TYLKO DLA ZAMELDOWANYCH MIESZKAŃCÓW GMINY SKOKI, w razie braku chętnych organizator dopuszcza możliwość uruchomienia zapisów dla chętnych spoza terenu gminy Skoki o czym poinformuje na stronie www.gmina-skoki.pl oraz profilu społecznościowym na FB.
  b) do 15 uczestników w kajakach własnych bez względu na miejsce zamieszkania.
  Istnieje możliwość podwiezienia kajaka własnego na plażę, rozładowanie i odstawienie samochodu na parking. Kajakarze w kajakach własnych mają także obowiązek rejestracji i opłaty.

  8. Zapisy:
  a) Zapisy TYLKO drogą elektroniczną (panel zapisowy) od 8 do 25 sierpnia lub wyczerpania się miejsc.

  8. Koszt:
  a) 20 zł od osoby płatne w momencie rejestracji.
  b) opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi, chyba, że organizator odwoła spływ z powodów innych niż warunki atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu uczestników (burze, bardzo silny wiatr).

  9. Uczestnikom zapewniamy:
  a) wszystkim kajakarzom w kajakach organizatora zapewniamy miejsce w kajaku, kamizelkę oraz wiosło.
  b) po spływie poczęstunek przy grillu.
  c) okolicznościową wklejkę potwierdzającą udział w spływie oraz pamiątkowy gadżet rekreacyjno – sportowy.

  10. Ważne zasady:

  a. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem, podpisanie go przed wejściem do kajaka oraz stosowanie się do jego zapisów.

  b. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania. Każdy uczestnik podpisuje stosowne oświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia.

  c. Uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.

  d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilno- prawnej za uczestników spływu, uczestnicy dokonują ubezpieczenia NW we własnym zakresie.

  e. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub jeśli mają skończone 16 lat muszą posiadać pisemna zgodę prawnego opiekuna.

  f. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania zasad wynikających z przepisów prawa oraz poleceń Kierownika i wyznaczonych osób funkcyjnych.

  g. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej na sobie kamizelce asekuracyjnej.

  h. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.

  i. Przed oraz w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.

  j. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.

  k. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.

  l. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.

  ł. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.

  m. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.

  n. Kierownik spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.

  o. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.

  p. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

  11. Polityka prywatności RODO
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Skoki z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, dane przedstawiciela: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – Tadeusz Kłos.
  2. Inspektorem ochrony danych Gminy Skoki jest pani Katarzyna Przybysz, dane kontaktowe: e-mail: k.przybysz@gmina-skoki.pl, tel. 61 8925812
  3. Kategoria danych osobowych: dane zwykłe
  4. Cele przetwarzania danych osobowych: organizacja imprezy sportowej pod nazwą 1 Spływ Szlakiem Potrzanowskich Jezior na zakończenie wakacji oraz promocja aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców.
  5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i wyłącznie w celu organizacji 1 Spływu Szlakiem Potrzanowskich Jezior na zakończenie wakacji
  6. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od czasu zakończenia zadania.
  7. Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji 1 Spływ Szlakiem Potrzanowskich Jezior na zakończenie wakacji, a ich niepodanie będzie skutkowało niezakwalifikowaniem do zawodów.
  10. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-dzynarodowej.
  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.