7 C
Skoki
czwartek, 16.11.2017
Strona główna O nas Urząd Środki pozyskane z UE i innych źródeł

Środki pozyskane z UE i innych źródeł

 „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”

28.06.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego  zawarto umowę
o dofinansowaniu, ze środków Unii Europejskiej, projektu Gminy Skoki pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”.  Wartość przyznanej dotacji to 716.589,67 zł.

Gmina Skoki, dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, mogła ubiegać się
o dofinansowanie w/w zadania ze środków Unii Europejskiej, przeznaczonych na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) , w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Metropolia Poznań pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) w rozdysponowaniu przedmiotowych środków finansowych.

Termomodernizacja budynku urzędu w Skokach realizowana będzie w latach 2017-2018 i swym zakresem obejmie:

– docieplenie: ścian zewnętrznych, ścian piwnic, stropodachu niewentylowanego;

– wymiana starych drzwi i okien;

– wymianę instalacji c.o.;

– wymianę dwóch kotłów  węglowych na jeden kocioł  gazowy;

– usprawnienie wentylacji mechanicznej poprzez montaż rekuperatorów  ciepła.

Dodatkowo budynek urzędu rozbudowany zostanie  o hol wejściowy wraz z podestem i pochylnią dla wózków inwalidzkich.

Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie korzyści środowiskowych. Zwiększenie termoizolacyjności budynku, poprzez zmniejszenie utraty ciepła przez przegrody, wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszy zapotrzebowanie na energię potrzebną do jego ogrzania. Zmiana źródła ciepła z węgla na gaz ziemny wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

 

„Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”

31.05.2016 Gmina Skoki złożyła do Stowarzyszenia Metropolia Poznań wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „ Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”. Dotacja w wysokości 3.578.226,93 zł została nam przyznana. 29.12.2016 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Zadanie realizowane będzie w roku 2017 i obejmować będzie swym zakresem: – przebudowę nawierzchni ul. Dworcowej oraz jej łącznika z ul. Wągrowiecką w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej; – budowę parkingów typu P&R na 115 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) wraz z wjazdami, drogami dojazdowymi i ciągami pieszo-jezdnymi; – budowę wiaty rowerowej (parking typu B&R) na ok. 30 szt. rowerów; – budowę zatoki autobusowej; – budowę wiaty przystankowej; – budowę wiaty śmietnikowej; – budowę kanalizacji deszczowej parkingu; – budowę oświetlenia parkingu; – elementy małej architektury; – zieleń; – działania informacyjno-promocyjne na rzecz zachęcania mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Skokach przyczyni się do poprawy mobilności na terenie miasta, a w szczególności ułatwi mieszkańcom korzystanie z komunikacji zbiorowej. Ogólna wartość zadania: 4.209.678,75 zł Wartość  dotacji: 3.578.226,93 zł Wkład własny: 631.451,82 zł W ramach działań informacyjno-promocyjnych zrealizowano:


„Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego”

Gmina Skoki, jako Partner Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych z Poznania, uczestniczy w projekcie pn.: „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego”. Celem projektu jest usprawnienie obsługi klientów w 22 samorządach partnerskich poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych w obszarze podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, a także podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w zakresie profesjonalnej obsługi klientów jst. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 – kwiecień 2018 http://wokiss.pl/artykuly-bannery/projekt-cyfrowe-samorzady.html

Nowy samochód dla niepełnosprawnych Gmina Skoki zakupiła nowy 9-osobowy samochód przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu został częściowo pokryty z dotacji pozyskanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Wartość dotacji to 75.300 zł. Nowy Renault Trafic przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich. Auto wyposażone zostało w szyny, które ułatwiają wprowadzenie do niego osób na wózkach.


„Przebudowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Skokach”

27.02.2015 Gmina Skoki złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Skokach”. Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Przewidywana wartość zadania: 921.000 zł Przyznane dofinansowanie: 450.800 zł Okres realizacji: 2015-2016 Boisko sportowe zlokalizowane na Stadionie Miejskim w Skokach przy ul. Parkowej 10, dz. nr 130, wykonane jest z płyty asfaltobetonowej i w chwili obecnej nie jest w ogóle użytkowane ze względu na zły stan techniczny. W wyniku realizacji zadania powstanie boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie dynamicznej o wymiarach płyty 30x62m oraz ogrodzenie, utwardzenie – chodnik, oświetlenie. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest przywrócenie boiska do użytkowania poprzez zapewnienie mu odpowiedniego stanu technicznego i nadanie określonej funkcji (boisko piłkarskie). Działający na Stadionie Miejskim Klub Sportowy „WEŁNA” będzie mógł wykorzystywać obiekt, m.in. jako boisko treningowe dla swoich wychowanków. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć ofertę dydaktyczno-sportową obiektu.


  logo „UMIEM PŁYWAĆ 2015” Po raz kolejny Gmina Skoki, w partnerstwie z Wielkopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe z Poznania, organizuje uczniom Szkoły Podstawowej w Skokach bezpłatne lekcje pływania w Aquaparku w Wągrowcu. Tym razem projektem „UMIEM PŁYWAĆ” objęci zostali uczniowie klas I i II – w sumie 185 osób. Zajęcia realizowane są w okresie marzec – czerwiec oraz wrzesień – listopad 2015 roku. Każdy z uczestników weźmie udział w 10 dwugodzinnych lekcjach pływania. Projekt powszechniej nauki pływania „Umiem pływać” zainicjowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

logaa „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Skoki” Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie na realizację w/w projektu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet VII „Pomoc techniczna”, Działanie 7.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO”, Schemat II „Inwestycje strategiczne”. Projekt polega na przygotowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji trzech dworców kolejowych: w Roszkowie, w Skokach i w Sławie Wlkp. oraz ich otoczenia. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w/w dokumentacji, koszty przedmiotowego zadania oraz dofinansowanie ostatecznie wyniosły: Koszt całkowity: 120.000 zł Dofinansowanie ze środków UE: 90.000 zł Okres realizacji zadania: marzec 2014 – grudzień 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI


Projekt „Umiem pływać”

umiemplywacGmina Skoki w partnerstwie z Wielkopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe z Poznania realizuje w okresie od kwietnia do czerwca 2014 projekt pn.: „UMIEM PŁYWAĆ”, w ramach którego 84 uczniów klas III szkoły podstawowej w Skokach, bierze udział w 10 dwugodzinnych lekcjach pływania. Zajęcia dofinansowane zostały ze środków : – Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie; – Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu; – Samorządu Województwa Wielkopolskiego; – Gminy Skoki. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Główne cele projektu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Partnerskie projekty Gminy Skoki

Gmina Skoki, jako członek i partner Stowarzyszenia „Metropolia Poznań” uczestniczy w realizacji dwóch projektów: „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”, który dofinansowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Program „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Projekt przewiduje realizację działań dla utworzenia Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. W ramach zadania opracowana zostanie „Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego” oraz „Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych”. Następującymi po nich działaniami będzie „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” i „Sporządzenie inwentaryzacji obiektów stacyjnych i opracowanie koncepcji ich rewitalizacji”. Ogólnym celem projektu jest poprawa systemu funkcjonowania transportu publicznego obszaru funkcjonalnego Poznania, w szczególności transportu kolejowego, a celem bezpośrednim jest zwiększenie zdolności partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć związanych z budowa Poznańskiej Kolei Metropolitarnej w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Okres realizacji projektu: 01.2014 – 03.2016 „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane”, na który Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w konkursie dotacji organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Głównym celem projektu jest opracowanie spójnej, zdefiniowanej obszarowo i promującej zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów rozwojowych, koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego metropolii oraz opracowanie zasad wdrażania ustaleń koncepcji do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Okres realizacji projektu: 07.2013 – 05.2015


„Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzanowie, gm. Skoki” Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzanowie, gm. Skoki” ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Wartość zadania: 46.599,88 zł Wysokość dofinansowania: 27.847,35 zł Wkład własny: 18.752,53 zł Termin realizacji: lipiec – listopad 2014

WIATA - POTRZANOWO
Wiata rekreacyjna w Potrzanowie

wow

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”


loga   „Budowa placów zabaw w miejscowościach Kakulin i Niedźwiedziny, gm. Skoki” Gmina Skoki podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV LEADER, zadania pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowościach Kakulin i Niedźwiedziny, gm. Skoki”. Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. Wartość zadania: 93.980,32 zł Wartość dotacji: 58.500 zł Wkład własny: 35.480,32 zł Koszt placu zabaw w Kakulinie: 47.744,60 zł Koszt placu zabaw w Niedźwiedzinach: 46.235,72 zł Okres realizacji: wrzesień 2014 – styczeń 2015


logo „Sieć wodociągowa w Sławie Wlkp. – w gminie Skoki” 04.08.2014 Gmina Skoki podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zadania pn. „Sieć wodociągowa w Sławie Wlkp. – w gminie Skoki”. Wartość zadania: 394.182,85 zł Wartość dotacji: 64.174,00 zł Wkład własny: 330.008,85 zł Okres realizacji: marzec – grudzień 2014


loga „Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w m. Kuszewo, gm. Skoki” 04.08.2014 Gmina Skoki podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV LEADER, zadania pn. „Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w m. Kuszewo, gm. Skoki”. Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. Wartość zadania: 11.153,96 zł Wartość dotacji: 7.254,60 zł Wkład własny: 3.899,36 zł Okres realizacji: sierpień – grudzień 2014


  loga „Zakup mebli i wykonanie centralnego ogrzewania dla do świetlicy wiejskiej w Stawianach, gm. Skoki” 04.08.2014 Gmina Skoki podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV LEADER, zadania pn. „Zakup mebli i wykonanie centralnego ogrzewania dla do świetlicy wiejskiej w Stawianach, gm. Skoki”. Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. Wartość zadania: 55.720,34 zł Wartość dotacji: 19.745,39 zł Wkład własny: 35.974,95 zł Okres realizacji: sierpień – grudzień 2014

LOGA-Ryby

„Budowa centrum targowo – parkingowego w Skokach, gm. Skoki” W dniu 07.01.2013 Gmina Skoki podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu realizacji w/w zadania ze środków Programu Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” z siedzibą w Wągrowcu. Inwestycja realizowana była w okresie maj – listopad 2013 Wartość zadania: 2.467.050,22 zł Wysokość dotacji: 1.000.000 zł Wkład własny: 1.467.050,22 zł

 


 Loga_do_NW „Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki” W dniu 21.10.2013 Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „DOLINA WEŁNY” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER. Szacowana wartość zadania: 207.000 zł Wysokość dotacji: 100.000 zł Wkład własny: 107.000 zł

Termin realizacji zadania: listopad 2014 c.d. „Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki” W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zadania, koszty inwestycji, jak też wartość dotacji uległy zmianie i ostatecznie wyniosły: Wartość zadania: 133.006,16 zł Wysokość dotacji: 86.508 zł Wkład własny: 46.498,16 zł


  Loga_do_NW

„Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki” W dniu 22.04.2013 r. Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „DOLINA WEŁNY” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER. Wartość zadania: 49.109 zł Wysokość dotacji: 25.000 zł Wkład własny: 24.109 zł Termin realizacji: 06.2014

roscinno
Plac zabaw w Rościnnie


 

Loga_do_NW „Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki” W dniu 22.04.2013 r. Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „DOLINA WEŁNY” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER. Wartość zadania: 50.329 zł Wysokość dotacji: 25.000 zł Wkład własny: 25.329 zł

Termin realizacji: 06.2014
rakojady
Plac zabaw w Rakojadach


 

Loga_do_NW „Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki ” W dniu 22.04.2013 r. Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „DOLINA WEŁNY” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER. Wartość zadania: 40.508,16 zł Wysokość dotacji: 31.614,66 zł Wkład własny: 8.893,50 zł Termin realizacji: pierwsza połowa 2014


loga „Zagospodarowanie centralnej części Placu Powstańców Wielkopolskich w Skokach” 25.01.2013 Gmina Skoki podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu realizacji w/w zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV LEADER. Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „DOLINA WEŁNY”. Inwestycja zrealizowana została w okresie: marzec – wrzesień 2013 Wartość zadania: 123.918 zł Wysokość dotacji: 80.597 zł Wkład własny: 43.321 zł

Loga_do_NW

1. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rościnnie, gm. Skoki”   Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” otrzymała na realizację w/w zadania dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013, oś 4 LEADER w ramach działania 431 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „Małe projekty”. Wartość zadania: 21.119,85 zł Wysokość dofinansowania: 12.019,42 zł Wkład własny: 9.100,43 zł Okres realizacji: marzec – kwiecień 2012 P1070455 P1070457 P1070459 P1070461


Loga_do_NW

    2 „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim, gm. Skoki”   Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” otrzymała na realizację w/w zadania dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013, oś 4 LEADER w ramach działania 431 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „Małe projekty”. Wartość zadania: 61.242,93 zł Wartość dofinansowania: 25.000 zł Wkład własny: 36.242,93 zł Okres realizacji: 11.2011 r. – 06.2012 przed_modernizacja_1 po_modernizacji_3 przed_modernizacja_3 przed_modernizacja_2 po_modernizacji_2 po_modernizacji_4 przed_modernizacja_4 po_modernizacji_1

       
       

 


Loga_do_NW

  3. „Cykl wycieczek pieszych Nordic Walking w Gminie Skoki” Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” otrzymała na realizację w/w zadania dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013, oś 4 LEADER w ramach działania 431 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „Małe projekty”. Wartość zadania: 16.318,75 zł Wartość dofinansowania: 10.158,66 zł Wkład własny: 6.160,09 zł Okres realizacji: 04.2012  – 10.2012 I_wycieczka  II_NW_plakat  III_Wycieczka  IV_wycieczka_1 roscinno

 1. Nie jesteśmy z cukru! Czyli I wycieczka Nordic Walking  
 2. Nic dwa razy się nie zdarzy! Czyli nie padało tym razem, może odrobinkę – czyli II wycieczka Nordic Walking 
 3. Pogoda dopisała w pełni – czyli III wycieczka nordic walking.
 4. U bram jesieni – czyli IV wycieczka nordic walking w Antoniewie.
 5. V wycieczka nordic walking w Rościnie w kolorach złotej jesieni.

 


Loga_do_NW

4. Plac zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki W dniu 05.04.2012 r. Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER. Wartość zadania: 38.251,78 zł Wysokość dotacji: 21.769,30 zł Wkład własny: 16.482,48 zł

Termin realizacji zadania: 12.2012

plac_w_Pawlowie_Skockim_1 plac_w_Pawlowie_Skockim_2 plac_w_Pawlowie_Skockim_3


Loga_do_NW

5. Plac zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlaku turystycznym wiodącym przez Gminę Skoki   W dniu 05.04.2012 r. Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER. Wartość zadania: 44.774,57 zł Wysokość dotacji: 25.000 zł Wkład własny: 19.774,57 zł Termin realizacji zadania: 06.2013 r.


LOGA-Ryby

6. Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki   W dniu 14.05.2012 r. Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013. Wartość zadania: 104.923,12 zł Wysokość dotacji: 67.000 zł Wkład własny: 37.923,12 zł Termin realizacji: 06.2013 r.


Loga_do_NW

7. Święto Plonów w Gminie Skoki   W dniu 05.04.2012 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER. Wartość zadania: 51.186,91 zł Wysokość dotacji: 22.005,21 zł Wkład własny: 29.181,70 zł Termin realizacji zadania: 25.08.2012 Zobacz relację z Dożynek >>>


   

Loga_do_NW

8. Mali skoccy podróżnicy – cykl spotkań podróżniczych dla dzieci z terenu gminy Skoki W dniu 05.04.2012 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER. Wartość zadania: 15.971,72 zł Wysokość dotacji: 10.027,31 zł Wkład własny: 5.944,41 zł Termin realizacji zadania: 06.2013 r.


 

Loga_do_NW

9. Niektórzy lubią poezję – cykl spotkań poetyckich w skockiej bibliotece W dniu 05.04.2012 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER. Wartość zadania: 23.536,54 zł Wysokość dotacji: 15.368,66 zł Wkład własny: 8.167,88 zł Termin realizacji zadania: 2013 r.


 

orlik2012_logo_d

10. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” Wartość zadania: 1.453.000 zł Wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: 333.000 zł Wysokość dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 333.000 zł Wkład własny: 787.000 zł Termin realizacji zadania: 12.2012

Orlik


kapitalProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Młodzi inżynierowie” – wnioskodawca Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Skokach Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Okres realizacji: 17.01.2011 – 17.06.2011 Wartość projektu: 49.990,00 zł Wartość dofinansowania: 49.990,00 zł Wkład własny: 0,00 zł Zobacz artykuł >>> Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


kapital

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „E-dukacja w Gminie Skoki – kurs komputerowy” Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z Poznania w ramach PO KL 2007-2013, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wartość projektu: 49.987,80 zł Wartość dofinansowania: 49.987,80 zł Wkład własny: 0,00 zł Okres realizacji: 05.2011 – 09.2011


kapital Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skoki” 27 lipca 2011 Gmina Skoki podpisała porozumienie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skoki”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Osłonowego „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Wartość projektu: 12.240,00 zł Wartość dofinansowania: 7.200,00 zł Wkład własny: 5.040,00 zł Okres realizacji: 01.09.2011 do 31.12.2011 Zobacz artykuły: 1 i 2


loga„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzanowie, gm. Skoki” Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość zadania: 180.881,77 zł Wartość dofinansowania: 110.293,00 zł Wkład własny: 70.588,77 zł Okres realizacji: lipiec – październik 2011

1. „Lepsze jutro” – III edycja Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w bieżącym roku otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „LEPSZE JUTRO” zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej” na realizację trzeciej edycję projektu „Lepsze jutro”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej 10 kobiet z Gminy Skoki niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy OPS. Wartość zadania: 120.794,97 zł Wysokość dofinansowania: 108.111,50 zł Wkład własny: 12.683,47 zł


Dolina_Welnyloga

2. Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach Gmina Skoki z pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Dolina Wełny” uzyskała pomoc w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2012 dla operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi. Pomoc finansowa została przyznana na działanie pt. Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne. Zadanie zostanie zrealizowane w połowie 2011 roku Wartość zadania: 451 358,31 zł Wysokość dofinansowania: 157 938 zł Wkład własny: 293 420,31 zł c.d. Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne 21.06.2011 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Wyniku jej realizacji koszty oraz wartość dofinansowania uległy zmianie i przedstawiają się następująco: Wartość zadania: 241.914,96 zł Wysokość dofinansowania: 67.902,00 zł Wkład własny: 174.012,96 zł

3. „Rodzina bez przemocy w Gminie Skoki” Projekt otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Wartość projektu: 50.792,50 zł Wartość dofinansowania: 34.900 zł Wkład własny:15.892,50 zł Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2010 r.


Dolina_Welnyloga

4. „Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie, gmina Skoki” Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 LEADER, Działanie „Odnowa i rozwój wsi” Wartość projektu: 637.507,33 zł Wartość dofinansowania: 345.000 zł Wkład własny: 292.507,33 zł Inwestycja zrealizowana zostanie w roku 2012.

c.d.10.12.2012 rok Faktyczne koszty zadania wyniosły: Wartość zadania: 392.955,14 zł Wysokość dofinansowania: 239.606 zł Wkład własny: 153.349,14 zł


 

logaa

5. „Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzanowo – Budziszewko, gm. Skoki” Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach WRPO 2007-2013, Dz. 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne). Wartość projektu: 2.870.536,74 zł Wartość dofinansowania: 1.435.268,37 zł Wkład własny: 1.435.268,37 zł Inwestycja zrealizowana zostanie w roku 2011.

c.d.   „Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzanowo – Budziszewko, gm. Skoki” W wyniku przeprowadzonego na początku 2011 r. przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy budowy drogi relacji Potrzanowo – Budziszewko, koszt inwestycji przedstawia się następująco: Wartość projektu: 1.708.388,01 zł Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1.689.507,51 zł Wartość dofinansowania: 844.753,75 zł (50% kosztów kwalifikowalnych) Wkład własny Gminy Skoki: 863.634,26 zł (wraz z kosztami niekwalifikowalnymi) Okres realizacji: marzec – sierpień 2011 c.d. W dniu 29.03.2011 przekazano plac budowy drogi wykonawcy wyłonionemu w przetargu. Planowany termin zakończenia budowy drogi: 29.07.2011 c.d. 28.07.2011 r. dokonano odbioru końcowego budowy nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzanowo – Budziszewko. Realizacja przedmiotowej inwestycji możliwa była dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dzięki realizacji inwestycji  zyskaliśmy bezpieczne i najkrótsze połączenie Gminy Skoki  z Gminą Rogoźno oraz powiatem obornickim.  Wysokie parametry techniczne nowej drogi wpływają na  poprawę warunków podróżowania i usprawniają połączenia między lokalne. Inwestycja niewątpliwie wpływa również na poprawę estetyki otaczającego ją krajobrazu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI


6.  „Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach” Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach POKL 2007 – 2013, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekt systemowy. Wartość dofinansowania: 93.379,80 zł (100 % wartości projektu) Wkład własny: 0,00 zł Okres realizacji: rok szkolny 2010/2011


  7  „Inwestuj w siebie – aktywna integracja w Gminie Skoki” Projekt realizowany w partnerstwie z FRDL z Poznania w ramach PO KL 2007-2013, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Wartość projektu: 43.905,45 zł (100%) Wkład własny: 0,00 zł Okres realizacji: maj – wrzesień 2010 r.

1. „Lepsze jutro” – II edycja W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach realizuje w roku 2009 drugą edycję projektu „Lepsze jutro”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej 7 kobiet z Gminy Skoki niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy OPS. Wartość zadania: 62.831,00 zł Wysokość dofinansowania: 56.236,00 zł Okres realizacji projektu: styczeń – grudzień 2009 r.


2. „Dziennikarz na „5″. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z kółka dziennikarskiego, działającego na terenie gminy Skoki”. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki otrzymała dotację na realizację zadania pn.: „Dziennikarz na „5″. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z kółka dziennikarskiego, działającego na terenie gminy Skoki”. Wysokość dotacji: 49.995,00 zł – 100 % dofinansowania (EFS i budżet państwa), nie ma wkładu własnego. Okres realizacji projektu: marzec 2009 r. – luty 2010 r.


PROW-UE

3. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie w gminie Skoki” W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.4. Odnowa i rozwój wsi Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie w gminie Skoki”. Wysokość dofinansowania: 75% wartości netto inwestycji, tj. 319.229 zł Ogólna wartość zadania: 520.000,00 zł Realizacja przedsięwzięcia odbędzie się w roku 2010.

C.d.  „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie w gminie Skoki”

W dniu 29.10.2010 r. dokonano odbioru końcowego świetlicy. Koszty inwestycji ostatecznie wyniosły: Wartość projektu: 337.272,94 zł Wartość dofinansowania: 184.895,00 zł Wkład własny: 152.377,94 zł

28.11.2010_8 28.11.2010_5

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


PROW-UE

4. „Wodociągowanie gospodarstw wsi Wysoka i Bliżyce, gm. Skoki – II etap” W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Wodociągowanie gospodarstw wsi Wysoka i Bliżyce, gm. Skoki – II etap”. Wysokość dofinansowania: 50% wartości netto inwestycji, tj. 138.469 zł, Ogólna wartość zadania: 340.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia odbędzie się w roku 2010.

  C.d.  „Wodociągowanie gospodarstw wsi Wysoka i Bliżyce, gm. Skoki – II etap” W dniu 10.05.2010 r. dokonano odbioru końcowego wodociągu. Koszty inwestycji ostatecznie wyniosły: Wartość projektu: 237.000,00 zł Wartość dofinansowania: 97.131,00 zł Wkład własny: 139.869,00 zł

wodociag_Blizyce-Wysoka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


5. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I”

logaa

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego oraz trójstronnego partnerstwa pomiędzy Gminą Skoki, OSP Skoki oraz Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP w Poznaniu pozyskano dofinansowanie realizacji zadania polegającego na kupnie ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych. Wartość projektu: 4.000.000 zł Wysokość dofinansowania: 2.390.451,00 zł (60 % wart. zadania) Wkład własny Gminy: 320.000 zł Okres realizacji projektu: 11.2009 r. – 08.2010 r. W wyniku realizacji niniejszego projektu Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu zakupi 5 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, z których jeden otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna ze Skoków. Więcej o projekcie w artykule „NOWOCZESNY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP W SKOKACH”

stopka_A3_kolor_i_szaroci


  6. „Akademia aktywnych seniorów w Skokach” W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz partnerstwa zawartego pomiędzy Gminą Skoki a Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z Poznania, pozyskano dofinansowanie na realizację w/w zadania. Wartość projektu: 50.000 zł Wartość dofinansowania: 50.000 zł Wkład własny Gminy: 0 zł Okres realizacji projektu: 11.2009 r. – 04.2010 r.


7. „System Zarządzania Jakością gwarancją poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego” W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie oraz partnerstwa zawartego pomiędzy Gminą Skoki a firmą Doradztwo Gospodarcze PMC z Błażejewa, realizowany jest projekt polegający na kompleksowej usłudze doradczej związanej z wdrożeniem systemu zarządzania jakością oraz przygotowaniem organizacji Gminy do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008. Wartość projektu: 67.634,65 zł Wysokość dofinansowania: 65.943,78 zł, tj. 97,5 % Wkład własny Gminy: 1690,87 zł, tj. 2,5 % Okres realizacji projektu: 10.2009 r. – 05.2010 r.


8. Kanalizacja terenu Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic 15.10.2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji w/w zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka”, którego członkiem jest m.in. Gmina Skoki, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli odprowadzić ścieki z terenu gminy Skoki do nowoczesnej oczyszczalni w Szlachęcinie, dzięki czemu zlikwidowana zostanie stara oczyszczalnia zlokalizowana na terenie miasta Skoki, a tym samym odcięty zostanie dopływ oczyszczanych przez nią ścieków do rzeki Mała Wełna, która zasila okoliczne jeziora. Objęcie kolejnych miejscowości gminy Skoki siecią kanalizacyjną spowoduje, że ich mieszkańcy podłączą się do niej, co pozwoli na wyeliminowanie wielu, często nieszczelnych zbiorników bezodpływowych i infiltracji zanieczyszczeń do gleby. Inwestycja na terenie Gminy Skoki obejmuje budowę 39.217 mb kanalizacji i 19 przepompowni. Wartość inwestycji: ok. 220 mln zł Koszt budowy kanalizacji na terenie Gminy Skoki: ok. 33 mln zł Dofinansowanie: ok. 68% wartości inwestycji Pozostała część, tj. ok. 32 % wart. inwestycji, pokryta zostanie kredytem komercyjnym, który spłacany będzie przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” przy pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


  9. ” Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 2 i Nr 3 z 8 lokalami socjalnymi przy ul. Sosnowej i Topolowej w Skokach” Na realizację zadania polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych z 8 lokalami socjalnymi Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie w wysokości 20% wartości inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Wartość inwestycji: 992.465 zł Wartość dofinansowania: 198.493 zł


  10. „Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” 23.11.2009 r. Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „DOLINA WEŁNY” złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 LEADER, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wartość inwestycji: 451.358 zł Wartość ewentualnego dofinansowania: 157.938 zł

1. „Lepsze jutro” W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach zrealizował w roku 2008 w/w projekt pn.: „Lepsze jutro”, którego celem było zwiększenie aktywności zawodowej 7 kobiet z Gminy Skoki niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy OPS. Wartość zadania: 36.262,00 zł Wysokość dofinansowania: 32.454,00 zł

2. „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie oraz współpracy Gminy z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego utworzono w roku 2008 w jednej ze wsi Gminy Skoki ( w Kakulinie) – Centrum Kształcenia na Odległość, które wyposażone zostało w 6 stanowisk komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem i z dostępem do Internetu. Centrum umożliwia mieszkańcom terenów wiejskich dostęp do nowoczesnych form edukacji wykorzystujących m.in. e-learning. Gmina otrzymała sprzęt i wyposażenie do Centrum Kształcenia o wartości ok. 80.000 zł. Szczegóły o projekcie >>>

1. „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” i zawartej umowy pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Miastem i Gminą Skoki, Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON na zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość zadania: 96.990 zł Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: 70.290 zł Wkład własny gminy: 26.700 zł 2. Organizacja Międzynarodowych Dni Miasta i Gminy Skoki W 2006 roku Gmina Skoki wystąpiła o dofinansowanie pobytu w Skokach podczas Dni Miasta i Gminy Skoki gości z partnerskiej gminy Bardowick w Niemczech do Funduszu Współpracy Polsko Niemieckiej. Wartość zadania (koszt zagranicznej delegacji): 11.418,69 zł Wysokość dofinansowania ze środków FWP: 5.039,59 zł Wkład własny gminy: 6.379,1 zł

1. „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” i zawartej umowy pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Miastem i Gminą Skoki, Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON na zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość zadania: 96.990 zł Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: 70.290 zł Wkład własny gminy: 26.700 zł 2. Organizacja Międzynarodowych Dni Miasta i Gminy Skoki W 2006 roku Gmina Skoki wystąpiła o dofinansowanie pobytu w Skokach podczas Dni Miasta i Gminy Skoki gości z partnerskiej gminy Bardowick w Niemczech do Funduszu Współpracy Polsko Niemieckiej. Wartość zadania (koszt zagranicznej delegacji): 11.418,69 zł Wysokość dofinansowania ze środków FWP: 5.039,59 zł Wkład własny gminy: 6.379,1 zł

1. „Budowa drogi gminnej Potrzanowo – Budziszewice” W ramach programu SAPARD Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Potrzanowo – Budziszewice” Wartość inwestycji: 91.762,79 zł Dofinansowanie: 39.330,81 zł. Realizacja projektu w 2004 r. przyczyniła się do budowy drogi długości 691,5 m.


 

1. „Budowa wodociągu we wsi Sławica – Niedźwiedziny – Dzwonowo – Miączynek” W ramach programu SAPARD Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa wodociągu we wsi Sławica – Niedźwiedziny -Dzwonowo – Miączynek” Wartość inwestycji: 561.450,82 zł Dofinansowanie: 279.993,37 zł Realizacja projektu w 2002 r. przyczyniła się do budowy wodociągu długości 17.866 m i przyłączy wodociągowych 2.541 m / 71 szt.


1. „Budowa wodociągu we wsi Sławica”

W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) finansowanego przez Bank Światowy, Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa wodociągu we wsi Sławica” Wartość inwestycji: 241.317,91 zł Dofinansowanie: 68.510,15 zł. – 28,4% wartości projektu Realizacja projektu w 2001 r. przyczyniła się do budowy sieci wodociągowej długości 4.340 m i przyłączy wodociągowych o długości 1967 m / 63 szt

  2. „Budowa drogi gminnej w Roszkowie” W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) finansowanego przez Bank Światowy, Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w Roszkowie” Wartość inwestycji: 216.293,53 zł Dofinansowanie: 99.495,00 zł. – 46% wartości projektu Realizacja projektu w 2001 r. przyczyniła się do budowy drogi gminnej o długości 1.287 m.


 
 

Polub nas na Facebooku!

Jeśli lubisz naszą stronę i chcesz być na bieżąco, użyj poniższego przycisku aby być z nami!

Zmiana rozmiaru tekstu
Kontrast