27.5 C
Skoki
piątek, 14.08.2020

Z uwagi na epidemię koronawirusa i utrudniony Państwa dostęp do budynku Urzędu Miasta i Gminy Skoki stworzyliśmy Elektroniczną Tablicę Ogłoszeń, która jest odzwierciedleniem tablic ogłoszeń w naszym Urzędzie.

 1. Obwieszczenie dot. wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Sława Wielkopolska od 18.06.2020r. do 10.08.2020
 2. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie działek nr ewid. 884, 1049, 1047/1, 1048/9, 1050/2, 1052/9, 1052/1, 1052/8 w Skokach od 02.07.2020r. do 17.07.2020r.
 3. Ogłoszenie/Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta Skoki od 06.07.2020r. do 21.07.2020r.
 4. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie z wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV – budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz z słupami oświetleniowymi” na terenie działek nr 2/13, 3, 103, 104 położonych w Rościnnie, gm. Skoki od 15.07.2020r. do 30.07.2020r.
 5. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki od 17.08.2020r. do 16.09.2020r.
 6. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Skokach od 31.07.2020r. do 17.08.2020r.
 7. Obwieszczenie o wysłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z słupami oświetleniowymi” na terenie działek ozn. nr ewid. 2/13, 3, 103, 104 położonych w Rościnnie, gmina Skoki, do uzgodnienia od 31.07.2020r. do 17.08.2020r.
 8. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr 57/3 w Roszkowie od 06.08.2020r. do 20.08.2020r.
 9. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie z wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie działek nr ewid. 884, 1049, 1047/1, 1048/9, 1050/2, 1052/9, 1052/1, 1052/8 w obrębie Skoki od 06.08.2020r. do 21.08.2020r.
 10. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie z wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na terenie działek nr ewid. 575, 664, 705 w Potrzanowie od 06.08.2020r. do 21.08.2020r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SKOKI

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

nazwa stanowiska pracy: podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach wynosił mniej niż 6%.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Umiejętność pisania pism w sposób logiczny, uporządkowany i kompletny, umiejętność czytania map, biegła obsługa komputera.

Kandydat na stanowisko urzędnicze musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:

 • Wykształcenie wyższe drugiego stopnia.
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z wymaganiami bądź doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym lub udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku (zadania główne):

 • Prowadzenie postępowań na zbywanie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym organizacja przetargów i uczestniczenie w procesie przygotowania i podpisywania aktów notarialnych.
 • Naliczanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Przeprowadzanie procesu nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy.
 • Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 • Współpraca z Referatem Gospodarki Budżetowej w zakresie bieżących przypisów i odpisów należności oraz sporządzanie danych do sprawozdań finansowych.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Kserokopie świadectw pracy – dotyczy kandydatów ze stażem pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (jeśli kandydat takimi dysponuje);
 • Kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie przepisów lub umów przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
 • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych – wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;

Proponowane warunki zatrudnienia:

Wyłoniony w drodze naboru kandydat otrzyma następujące warunki pracy:

Umowę o pracę na czas określony na 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, następnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (dotyczy osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym) lub po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego, umowę o pracę na czas nieokreślony.

Praca w godzinach pracy Urzędu, zasadniczo w budynku Urzędu, z koniecznością wyjazdów na teren gminy. Praca związana jest z obsługą interesantów.

 1. Dokumenty aplikacyjne powinny byś własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 7 sierpnia 2020 roku na adres: Urząd Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki; Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym).
 2. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane.
 3. Z regulaminem naboru można zapoznać się w sekretariacie Urzędu. Regulamin dostępny jest również w BIP Urzędu.
 4. Druki kwestionariusza osobowego można pobrać w sekretariacie Urzędu bądź z BIP Urzędu.
 5. Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa nr tel. 061 8925 814.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos

 1. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/6, położonej w Rościnnie, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 2. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Antoniewskiej (Pila Młyn)
 3. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położnych na terenie Gminy Skoki.
 4. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej numerem 137, położonej w Kuszewie
 5. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej numerem 153/2, położonej w Kuszewie
 6. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Malinowej i Wiśniowej
 7. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Tulipanowej i Irysowej
 8. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Skokach w rejonie ulicy Świerkowej
 9. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo) przy ulicy Fioletowej i Zielonej
 10. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości rolnej położonej w Kuszewie, oznaczonej nr 97
 11. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, oznaczonej numerem 1106/2 położonej w Skokach
 12. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Sławicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,526/22
 13. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Sławicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,526/23
 14. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych a terenie Gminy Skoki, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, Budziszewice
Website Security Test
Skip to content