25 lutego 2017 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie podsumowało swą działalność za rok 2016 i dokonało wyboru organów statutowych, których kadencja dobiegła końca.

Zebranie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Brackiego. Następnie Prezes Krzysztof Jachna powitał wszystkich przybyłych i przedstawił projekt porządku obrad, który przez uczestników został przyjęty bez uwag. Sprawy sprawozdawczo wyborcze poprzedziła część uroczysta, w trakcie której wręczono medale i dyplomy pamiątkowe. Medalem Jubileuszowym z okazji 20 – lecia reaktywowania Bractwa uhonorowano Jana Dziurkę. Z kolei członek honorowy Bractwa Anna Jachna, siostrom i braciom uczestniczącym w zebraniu wręczyła Dyplomy Pamiątkowe.

Część sprawozdawczą zebrania rozpoczęły Sprawozdania organów statutowych z działalności za rok 2016 – podajemy referującego i przedstawioną tematykę (zagadnienie):
– Prezes Krzysztof Jachna – z pracy Zarządu i Rady Bractwa;
– Skarbnik Adam Mroziński – z działalności finansowej;
– Przewodniczący Sądu Honorowego Andrzej Tatara – z pracy Sądu Honorowego;
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan Kubiak – z pracy Komisji oraz kontroli i oceny działalności finansowej Zarządu i Rady Bractwa.

Przedstawione Sprawozdania zgromadzeni przyjęli bez zastrzeżeń i akceptując działalność  Zarządu, Rady Bractwa i Skarbnika  udzielono im absolutorium za rok 2016.

W związku ze zróżnicowaniem kadencji poszczególnych organów statutowych, dokonano wyboru tych których kadencja uległa zakończeniu.

W głosowaniu tajnym  Prezesem  na lata 2017 – 2021 ponownie został wybrany Krzysztof Jachna.

Następnie – już w głosowaniu jawnym- wybrani zostali:
– Kapelanem Bractwa: ksiądz Karol Kaczor;
– Sekretarzem:  Halina Wojciechowska;
– Skarbnikiem: Adam Mroziński;
– Chorążym: Stanisław Grzegorzewski;
– Strażnikiem Tradycji: Krzysztof Jachna;
– Kwatermistrzem: Tomasz Futro;
– Gospodarzem Siedziby: Jan Kamiński;
– Gospodarzem Strzelnicy: Stanisław Gołembowski;
– Podchorążymi: Franciszek Baranowski, Krzysztof Przykucki i Tadeusz Jerzak;
– Podstrzelmistrzami: Stefan Kubiak i Grzegorz Misiak;
– Członkami Komisji Rewizyjnej : Stefan Kubiak, Franciszek Andebur i Wiesław Szymaś;
– Podporucznikami: Tadeusz Jerzak, Wiesław Szymaś i Paweł Ślósarczyk;
– Delegatami na Zjazd BS Rzeczypospolitej Polskiej: Krzysztof Jachna, Krzysztof Migasiewicz i Halina Wojciechowska.

Po wyborach nastąpiła dyskusja nad projektem budżetu i podjęto uchwałę o przyjęciu budżetu Bractwa na rok 2017.

Po części sprawozdawczo wyborczej głos zabrały Królowe AD 2017 – Król Zielonoświątkowy Halina Wojciechowska i Król Żniwny Małgorzata Florysiak.

Zebranie brackie w dniu25 lutego zakończył tradycyjny posiłek uczestników.

Stanisław Grzegorzewski