18 lutego 2017 skocka brać strażacka spotkała się w siedzibie OSP Skoki, żeby dokonać podsumowania roku. To Walne Zebranie miało wymiar historyczny, bowiem po przeszło 50 latach w jednej sali, przy wspólnym stole, zasiedli druhowie biorący udział w działaniach ratowniczych oraz druhny i druhowie reaktywowanej Orkiestry Dętej OSP Skoki.

Choć w sali kontrastowały dwa kolory mundurów to wszystkim zebranym członkom OSP Skoki przyświeca jeden cel- służba drugiemu człowiekowi. Strażacka służba działa na wielu płaszczyznach od ratowniczej po kulturotwórczą, a realizacja wszystkich zadań statutowych nie byłaby możliwa bez wsparcia naszych przyjaciół, przyjaciół- ochotniczego ruchu strażackiego, których nie mogło zabraknąć w tym ważnym dniu dla OSP Skoki.

Swoją obecnością zaszczycili nas:
– Druh Stefan Mikołajczak, Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP;
– Druh Andrzej Kuraszkiewicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu;
– Brygadier Zbigniew Dziwulski, Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu;
– Pan Tomasz Kranc, Starosta Wągrowiecki;
– Pan Tadeusz Kłos; Burmistrz Miasta i Gminy Skoki;
– Pan Zbigniew Kujawa, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki;
– Druh Dariusz Lipczyński, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Skokach;
– Druh Marek Gramza, Komendant Gminny Związku OSP RP w Skokach;
– Pan Krzysztof Jachna, Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach;
– Pani Anna Jachna, wnuczka pierwszego prezesa OSP Skoki.

Po wyborze funkcyjnych Walnego Zebrania swoje sprawozdanie przedstawiła i omówiła druhna Małgorzata Nogajewska, która dba o rachunkowość i sprawność finansową naszej jednostki. Następnie Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach druh Piotr Kaczmarek zreferował i przedstawił wszystkim zebranym przygotowaną specjalnie na tę okazję prezentację multimedialną, w której ujęte było całoroczne działanie skockiej jednostki. Prezes Kaczmarek przedstawił również pokrótce plany na najbliższy rok.

Walne Zebranie jest doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień i tak:

Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczony został druh Tomasz Bartol;
Odznaką „Wysługi Lat XX” druh Dariusz Majchrzak. Niezwykle podniosłym momentem było nadanie przez Walne Zebranie OSP Skoki aktu „Członka Honorowego” pani Annie Jachna wnuczce pierwszego prezesa OSP Skoki.

Nad przebiegiem całości obrad czuwał przewodniczący zebrania druh Tomasz Przykucki, który wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy, wszyscy uprawnieni do głosowania pozytywnie ocenili pracę zarządu udzielając jednogłośnie absolutorium. Był również czas przemówień i podziękowań, czas by powiedzieć o nowych wyzwaniach dla ochotniczego pożarnictwa, a także podsumować działalność operacyjną, której dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu bryg. Zbigniew Dziwulski. Prezes OSP Skoki druh Piotr Kaczmarek dziękował władzom Związku OSP RP oraz władzom samorządowym, w sposób szczególny Wiceprezesowi Zarządu Głównego ZOSP RP druhowi Stefanowi Mikołajczakowi, a także Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki Panu Tadeuszowi Kłosowi. Dzięki wsparciu naszych sprzymierzeńców był możliwy zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, który na zakończenie został zaprezentowany zebranym.

druh Tomasz Przykucki OSP Skoki