Na terenie naszej gminy dobiega końca realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014. Program realizuje Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skokach.

Stowarzyszenie podjęło starania o wpisanie się w program pomocy żywnościowej kierując się przekonaniem, że jest to realne wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

Akcją tą objętych zostało 639 osób ze 190 rodzin. Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących:

–        bezdomnych,

–        niepełnosprawnych,

–        bezrobotnych,

–        migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości narodowych (w tym społeczności marginalizowane),

–        grupy odbiorców spełniającej kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej a więc osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zakwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, spełniające wymogi formalne projektu, otrzymują paczki z artykułami żywnościowymi.

Paczka żywnościowa dla 1 odbiorcy końcowego to zestaw 5 rodzajów artykułów spożyw­czych z 5 grup towarowych, składający się z następujących artykułów spożywczych, tj.:

–        makaron świderki – 3 opakowania jednostkowe

–        mielonka wieprzowa – 2 opakowania jednostkowe

–        cukier biały – 2 opakowania jednostkowe

–        olej rzepakowy  – 1 opakowanie jednostkowe

–        mleko UHT – 2 opakowania jednostkowe

Limit pomocy żywnościowej to 2 paczki na osobę.

Jest to duże przedsięwzięcie logistyczne, bo trzeba było przywieźć artykuły z Poznania z Banku Żywności i złożyć w magazynie, a następnie rozdysponować ponad 9,5 ton żywności dla odbiorców z 31 miejscowości. Program jest uzupełnieniem działań Gminy Skoki w zakresie udzielania pomocy żywieniowej najuboższym mieszkańcom naszej gminy.

Równocześnie podjęto także działania informacyjne o możliwościach i miejscach, gdzie można skorzystać z działań w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zaoferowano udzielenie pomocy i wsparcia w korzystaniu z tych działań. Poprzez informację zamieszczoną na witrynie internetowej gminy oraz rozpropagowaną w czasie realizacji działań programowych informowano, że osoby, które spełniają wymogi formalne, a do tej pory nie korzystały z pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Osoby będące w kryzysie, potrzebujące pomocy i wsparcia psychospołecznego mogą skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

Stowarzyszenie Alia przyczyniło się również do organizacji spotkań z mieszkańcami na temat zdrowego sposobu odżywiania, prowadzenia budżetu domowego a także zajęć rekreacyjnych w terenie w formie nordic walking.

Nie podołalibyśmy temu zadaniu, gdyby nie współpraca oraz pomoc instytucji i osób, które się w nie zaangażowały. W działaniach tych wspierali nas wolontariusze, członkowie organizacji, a także dyrekcja, pracownicy i wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, Urząd Miasta i Gminy w Skokach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, firma Bis Bel Pana Mariana Beltra, firma „Krecik” Pana Krzysztofa Stoińskiego, Pan Franciszek Deminiak, Pan Witold Drewicz, przedsiębiorstwo transportowe „AS-Sped” z Kobylca, dyrekcja Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach a także sołtysi działający na terenie gminy. Wszystkim, którzy bezinteresownie w ramach wolontariatu przyczynili się do realizacji Programu serdecznie dziękujemy.

Miejscowa społeczność kolejny już raz udowodniła, że wrażliwa jest na potrzeby słabszych, że potrafi poświęcić swój czas i własne środki finansowe w działaniach na ich rzecz. To wielki potencjał naszej niewielkiej gminy.

[Not a valid template]