8 października członkowie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach świętowali 40 Jubileusz powstania swej organizacji.

Główne Uroczystości Jubileuszowe, które zgromadziły 158 członków Związku, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych  oraz przedstawicieli władz okręgowych Związku, odbyły się w Gościńcu „Winnica” w Sławicy. Poprzedzone  zostały odprawioną przez księdza proboszcza Karola Kaczora w kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach Mszą świętą w intencji zmarłych i aktualnych członków Związku, w której licznie uczestniczyli  wszyscy czujący potrzebę takiego uczczenia obchodzonego Jubileuszu.

Z zaproszenia organizatorów Uroczystości Jubileuszowych skorzystali i ich gośćmi honorowymi  byli:  Starosta wągrowiecki- Tomasz Kranc, burmistrz Miasta i Gminy Skoki- Tadeusz Kłos,  zastępca przewodniczącego Zarządu Okręgu Poznańskiego Związku Emerytów- Maria Wietrzykowska oraz Skarbnika tego Zarządu – Aleksandra Szymkowiak,  proboszcz skockiej parafii- ksiądz Karol Kaczor, sekretarz Gminy- Blanka Gaździak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej- Elżbieta Skrzypczak i były dyrektor Biblioteki – Jadwiga Ranke.

Po ceremonii  powitalnej, odśpiewaniu „emeryckiego hymnu” i toaście jubileuszowym przewodnicząca Oddziału Rejonowego Małgorzata Florysiak w skondensowany sposób przybliżyła historię Związku od chwili jego powstania po czasy współczesne. Historię tę, podobnie jak i bieżącą działalność Związku, przedstawialiśmy kilkakrotnie w „Wiadomościach Skockich”, dlatego też obecnie odnotowujemy, co następuje:

Inicjatywa utworzenia Związku Emerytów powstała 17 grudnia 1979 r., a już 8 stycznia 1980 r. odbyło się zebranie założycielskie, na którym wyłoniono pierwszy Zarząd w składzie: Adam Wasilewski – przewodniczący, Florian Konieczny- zastępca przewodniczącego, Józef Wołkow – sekretarz i Łucja Ranke – skarbnik. 

Po rezygnacji z uwagi na stan zdrowia długoletniego przewodniczącego Adama Wasilewskiego z funkcji, w roku 2002 przewodniczącą wybrano Barbarę Mocną. Z kolei, w latach

2007- 2012 funkcję przewodniczącego powierzono Janinie Szymańskiej. Aktualnie, już drugą kadencję  z funkcji  przewodniczącego ku zadowoleniu członków wywiązuje się Małgorzata Florysiak, którą aktualnie wspiera i do obecnych uroczystości rocznicowych doprowadził wybrany 7 listopada 2017 roku Zarząd w składzie: Witold Tokarski- zastępca, Barbara Rochowiak- sekretarz, Władysława Wolna – skarbnik- uzupełniła skład po rezygnacji Danuty Kęsik oraz Stanisław Kida, Maria Forycka, Stanisław Grzegorzewski, Danuta Jakszewska i Barbara Mielcarek- członkowie.                     

Pierwotnie skocka organizacja była częścią Koła Miejsko Gminnego w Murowanej Goślinie. Jednak jej żywotność, wzrost liczby członków, poszerzanie zakresu oddziaływań, zainteresowań i  inicjatyw- min. powstanie w roku 1991 Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa” pod batutą Antoniego Wiśniewskiego, a także działania społeczne, kulturalno- rozrywkowe, turystyczno wypoczynkowe i towarzyskie dla  członków, przy równoczesnym włączaniu się do wszystkich przedsięwzięć społeczno – kulturalnych podejmowanych przez władze samorządowe, spowodowały jej docenienie i uznanie przez władze Zarządu Okręgu Poznańskiego Związku. Z dniem 1 stycznia 1996 r. skocka komórka uzyskała samodzielność i została podniesiona do rangi Koła, a w roku 2006 została przekształcona w Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

„Emerycka brać” skupiona w skockich strukturach Związku na dzień obchodów 30 rocznicy swej działalności – 28 października 2009 roku, liczyła 178 członków, a na dzień obecnej uroczystości liczy 241 członków i jest najliczniejszą organizacją w Gminie Skoki.

W trakcie uroczystości honorowi goście składając gratulacje i życzenia wraz z upominkami na ręce  przewodniczącej Małgorzaty Florysiak podkreślali zasługi Związku dla organizacji życia „emerytów” oraz dla całej społeczności lokalnej, podkreślali też dobrą współpracę z organami samorządowymi i z innymi organizacjami działającymi w skockim środowisku. Była dyrektor Biblioteki Jadwiga Ranke w trakcie swego wystąpienia przypomniała min. lata gdy skocka organizacja stawiała pierwsze kroki  i gdy kierowana przez nią placówka stała się ostoją działalności Związku. Wszyscy też tradycyjnie wszystkim członkom życzyli zdrowia i aktywności, a samej organizacji dalszego rozwoju i dotarcia do emerytów, którzy pozostają poza strukturami Związku.

Uroczystość posłużyła też do uhonorowania zasłużonych członków Oddziału  odznakami honorowymi.  W imieniu Zarządu Okręgu zastępca przewodniczącego Zarządu Maria Wietrzykowska  udekorowała przyznanymi przez Zarząd Główny Związku:

– „Złotą Odznaką Honorową PZERiI” – dużą z aktem nadania: Irenę Futro, Barbarę Rochowiak i Witolda Tokarskiego ;

– „Złotą  Odznaką Honorową  PZERiI” – małą z legitymacją: Krystynę Kramer, Aleksandrę Larus , Irenę Małecką, Iwonę Stern i Halinę Wołkow.

Spotkanie swym śpiewem umilała „Harfa”, której pieśni religijne wcześniej towarzyszyły modlitwom w trakcie wspomnianej na wstępie Mszy świętej. Dużo ubawu, ale i refleksji wywołały wiersze własnego autorstwa przedstawiające scenki z codziennego życia emerytów wygłoszone przez Małgorzatę Florysiak i Kazimierę Głazowską.

Uroczystości Jubileuszowe w dniu 8 października zakończył wspólny świąteczny posiłek w postaci smacznego obiadu i równie smacznego tortu okolicznościowego.

Przebieg „Emeryckiego Jubileuszu” ku „potomności”, ale i ku pamięci członków, udokumentowany zostanie w Kronice Związku prowadzonej przez Danutę i Stanisława Grzegorzewskich, która to kronika w kilku tomach dokumentujących życie organizacji była dostępna do wglądu przez cały czas uroczystości i do której każdy chętny mógł  wpisać swe wrażenia wraz ze „swym autografem”.