Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Skoki

Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka mają dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Skoki. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz.U. z 2017 r., poz.59/ Są to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość 5 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w sytuacji kiedy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria, które zostały ustalone przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXVIII/211/2017 z dnia 30 marca 2017 r.  Tzw. „ kryteria gminne” mają różną wagę punktową. Najwięcej, bo aż 5 punktów otrzyma kandydat, którego rodzice bądź opiekunowie prawni są osobami pracującymi, prowadzą działalność gospodarczą bądź pobierają naukę w systemie dziennym.

Tą samą liczbę punktów otrzyma kandydat, którego rodzina jest objęta opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach. W sytuacji, kiedy rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, to otrzyma on 3 punkty. Najmniej, bo tylko 1 punkt, zostanie przyznany kandydatowi, którego rodzeństwo, rodzice bądź opiekunowie prawni uczęszczali do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach.

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej, rodzice bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenie to może podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora przedszkola.


Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Skoki

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach przyjęte zostaną dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej dopiero po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Od roku szkolnego 2016/2017, szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Gmina Skoki zobowiązana jest do stosowania na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów i odpowiadających im punktów, które zostały określone Uchwałą Nr XXVIII/212/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017.

Najwięcej punktów, bo aż 5 może zdobyć kandydat, którego rodzic lub opiekun prawny jest osobą samotnie wychowującą dzieci. Trzy punkty będą przyznane, jeżeli rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły. W przypadku, gdy rodzice lub rodzeństwo kandydata są absolwentami danej szkoły, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyznane mu zostaną 2 punkty.

Z kolei jeden punkt otrzyma kandydat, którego dziadkowie zamieszkują w obwodzie danej szkoły.

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej, rodzice bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły. Oświadczenie to może podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora szkoły.

Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 6-7 lat zachęcam do skorzystania z oferty Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.


Obwody szkół prowadzonych na terenie Gminy Skoki

 W dniu 30 marca 2017 r. Rada Miejska Gminy Skoki podjęła uchwałę Nr XXVIII/202/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. W uchwale tej został określony plan sieci publicznych szkół podstawowych,   z których jedna jest prowadzona przez Gminę Skoki natomiast druga przez Stowarzyszenie Edukacyjne „ Tęcza” w Jabłkowie. Uchwała zawiera również plan sieci klas dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, które od dnia 1 września 2017 r. do dnia

31 sierpnia 2019r. prowadzone będą w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.

Zgodnie z zapisem przedmiotowej uchwały z dniem 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach stanie się szkołą obwodową o strukturze organizacyjnej klas I-VIII. Granice obwodu tej szkoły wyznaczają następujące miejscowości: Antoniewo Górne, Antoniewo Leśniczówka, Antoniewo, Bliżyce, Brzeźno, Budziszewice, Glinno, Gozdowiec, Jagniewice, Kakulin, Kuszewo, Nadmłyn, Niedarzyn, Potrzanowo, Rakojady, Roszkówko, Rościnno, Skoki ,Wysoka. Dodatkowo ,wyłącznie dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Jabłkowie – filia Lechlin i Rejowiec, szkoła obejmie swym obwodem następujące miejscowości: Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Chociszewko, Chociszewo, Grzybowice, Grzybowo, Ignacewo, Lechlin, Lechlińskie Huby, Łosiniec, Miączynek, Młynki, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Rejowiec, Roszkowo, Sława Wielkopolska, Sławica, Stawiany oraz Szczodrochowo.        

Drugą publiczną szkołą podstawową, działającą na terenie Gminy Skoki, jest  Szkoła Podstawowa w Jabłkowie z filiami w Lechlinie, Rejowcu i Pawłowie Skockim, prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza” w Jabłkowie. Również ta szkoła z dniem 1 września 2017r. stanie się ośmioletnią szkołą, przy czym jej  filie w Lechlinie i Rejowcu będą w strukturze organizacyjnej klas I-VI. Szkoła ta ma również wyznaczony obwód składający się z następujących miejscowości: Chociszewko, Chociszewo, Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Grzybowice, Grzybowo, Ignacewo, Jabłkowo, Lechlin, Lechlinek, Lechlińskie Huby, Łosiniec, Miączynek, Młynki, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Pomorzanki, Raczkowo, Rejowiec, Roszkowo, Sława Wielkopolska, Sławica, Stawiany, Szczodrochowo. (z wyłączeniem uczniów klas VII i VIII szkoły – filia Lechlin i Rejowiec, zamieszkałych w miejscowościach: Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Chociszewko, Chociszewo, Grzybowice, Grzybowo, Ignacewo, Lechlin, Lechlińskie Huby, Łosiniec, Miączynek, Młynki, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Rejowiec, Roszkowo, Sława Wielkopolska, Sławica, Stawiany oraz Szczodrochowo.       

Młodzież gimnazjalna, zamieszkała na terenie Gminy Skoki, w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 będzie realizować swój obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach, albowiem z dniem 31 sierpnia 2017 r. Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach kończy swoją działalność. Oczywiście uczniowie ci otrzymają świadectwa ukończenia gimnazjum.

Przypominamy, że rodzice/opiekunowie prawni dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne a także zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.